Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

קבלן בנין או יזם – האם עלויות הבניה תמיד יהיו מוכרות למע״מ?

תופעת החשבוניות הפיקטיביות והעסקת השב"חים בענף הבניה, הובילו לכך שבחודשים האחרונים נדונה במשרד האוצר האפשרות לתיקון תקנות חדשות שיחייבו דיווח למע"מ על קבלת שירותי בניה, כוח אדם, ניקיון או אבטחה. היינו, בהתאם לתקנות המוצעות, חובת הדיווח למע"מ תועבר לאחריותם של מקבלי השירותים, ככל ואלו רשומים כעוסקים מורשים במע"מ.  

 

הצורך בשינוי חקיקתי בהקשר להעסקת קבלני משנה בענף הבנייה

הצורך בתיקון התקנות הנוגעות לדיווח למע"מ על קבלת שירותי בניין וכוח אדם, נוצר על רקע בעיה אקוטית הקיימת בענף הבניה מזה שנים רבות. קבלני בנייה ויזמי נדל"ן רבים מוצאים עצמם לעיתים קרובות בבעיה מול רשויות המס, בעקבות עבודה עם קבלני משנה קטנים, שדרכם הם נאלצים להעסיק עובדי בנייה, בשל המחסור בכוח עבודה זמין בענף.

רבים מקבלני המשנה הפועלים בתחום זה, נוהגים לעבוד באופן בלתי חוקי ולהימנע מלהעביר לרשות המיסים את המע"מ שהם גובים מיזם הנדל"ן או הקבלן הראשי בפרויקט. הדבר מתבצע תוך הפקת חשבונית מס פיקטיבית ללקוחות – מה שמוביל לתסבוכות לא נעימות בלשון המעטה, מול שלטונות המס.

 

על תופעת החשבוניות הפיקטיביות בענף הבניה

תופעה זו הובילה לכך שקבלני הבניה ויזמי הנדל"ן המקפידים לדווח למע"מ ולמס הכנסה באדיקות על הכנסותיהם והוצאותיהם, משלמים את המחיר על ההתנהלות הבלתי חוקית של אותם קבלני משנה. הדבר מתבטא במקרים רבים בשלילת זכאותם לקיזוז מע"מ תשומות, תוך טענה להעדר חשבוניות מס תקינות ואי תשלום המע"מ על ידי קבלן המשנה לרשות המיסים כחוק.

כך יוצא שדווקא קבלני הבנייה והיזמים המשלמים את מיסיהם כחוק, נדרשים לספוג את הוצאות המע"מ של קבלן המשנה שלהם, אשר הסיכויים להתחשבן מולו בנושא נעלמים לרוב יחד איתו.

קבלן בנין או יזם - האם עלויות הבניה תמיד יהיו מוכרות למע״מ?
קבלן בנין או יזם – האם עלויות הבניה תמיד יהיו מוכרות למע״מ?

על הפרק: הוצאת חשבוניות עצמיות ככלי להתמודדות עם בעיית המע"מ מול קבלני המשנה

ההתמודדות עם תופעה בעייתית זו מתבצעת בגישה מניעתית בהרבה מדינות בעולם. הדבר מתבצע על ידי גלגול תשלום המע"מ למזמין השירות (הלקוח). פתרון זה של היפוך חבות המע"מ – מקובל במדינות רבות באיחוד האירופי ומאפשר לחברות הבניה המסודרות להימנע ממצב שבו הן נדרשות לשלם את המחיר על היעדר אכיפה מול קבלני המשנה שמפיקים חשבוניות פיקטיביות.

גם בישראל, היפוך חבות המע"מ מתבצע זה מכבר, בענף המסחר בזהב, שבו השיטה נכנסה לשימוש בשנת 2017 כחלק מהמאבק בהלבנת ההון.

 

כיצד הדבר יתבצע הלכה למעשה?

על ידי הפקת חשבוניות עצמיות בידי מקבלי שירותי הבנייה וכוח האדם בתחום הנדל"ן, הצורך לשלם מע"מ לספקים יתבטל, מה שיפחית משמעותית את הסכנה לאובדן הזכאות לדיווח על הוצאות הבנייה כהוצאה מוכרת במע"מ, לצד פערי המימון הנובעים מהעיכוב בקבלת ההחזרים ממע"מ בשל החשד לאי תקינותן של החשבוניות מקבלני המשנה.

אף שבשלב זה מדובר בהוראת שעה שתאבד מתוקפה בסוף שנת 2024, יש לקוות שהתקנות יעוגנו בחקיקה בקביעות בהמשך.

 

כיצד היפוך חבות המע"מ צפוי להשפיע על ההתקשרות בין יזמי הנדל"ן לקבלני המשנה?

במידה והוראות החוק המוצעות תיכנסנה לתוקף, נוסח הסכמי ההתקשרות בין חברות הבנייה לקבלני המשנה שלהן, יצטרך לעבור שינויים. במסגרת זו, יהיה צורך להבהיר כי מזמין השירות יפיק חשבוניות עצמיות כחלופה להעברת תשלום מע"מ לספק. בעקבות זאת, גם חבות הדיווח למע"מ תועבר לאחריות מזמין השירות.

כיצד היפוך חבות המע"מ צפוי להשפיע על ההתקשרות בין יזמי הנדל"ן לקבלני המשנה?

 

הסוגיות שעלולות להתעורר בהקשר לתקנות החדשות

בהקשר זה ישנן סוגיות שונות שעלולות להתעורר בנוגע לתחולתו של הפטור מתשלום מע"מ לקבלני משנה בגין השירותים שסיפקו לחברה הבנייה הראשית. דוגמה לתרחיש שהחקיקה החדשה תידרש להתייחס אליו, היא המקרה של תשלום על עבודות בנייה המתבצעות בתחומי אילת.

במצב כזה, עשויה להישאל השאלה המתבקשת: האם יחול פטור מתשלום מע"מ על שירותי בניה באילת בהתאם להוראות החוק לעניין אזור סחר חופשי החלות על מוצרים ושירותים בעיר אילת. עוד נשאלת השאלה: מה תהיה העלות החייבת במע"מ והאם תגלם בחובה גם החזר הוצאות, פיצוי בגין נזקים וכיוצא באלו.

לסוגיות מסוג זה, יכול להיות משקל רב עבור יזם הנדל"ן או הקבלן הראשי המזמינים שירותי בניין או כוח אדם מקבלני משנה. כך למשל במצב שבו מזמיני השירות יהיו מנועים מקיזוז של מס התשומות בגין הוצאות הבניה בפרויקטים שלהם (כמו במקרה של עסק באילת או ביצוע עסקאות פטורות, כדוגמת השכרה של נדל"ן למגורים).

גם קבלני המשנה המספקים שירותי כוח אדם או בניין יושפעו כמובן מהתייחסות החקיקה החדשה לסוגיות הללו. זאת מאחר ואופן הדיווח לרשות המיסים על עסקאות אלו, ישפיע גם על היכולת שלהם לקזז מס תשומות מהוצאותיהם. בהתאם לכך, המחוקק יידרש לתת את הדעת על הצורך בהוספת החרגות לתקנות הללו כך שיציעו מענה ראוי גם למקרי קצה.

 

על מי התקנות החדשות צפויות לחול?

על סמך הנוסח הקיים של התקנות המדוברות, קשה עדיין להסיק מה תהיה תחולתן. נשאלת השאלה המתבקשת האם תקנות אלו תחולנה באופן גורף על כלל חברות הבנייה ויזמי הנדל"ן, לרבות קבלני משנה גדולים ומבוססים בתחום הבניה ושירותי כוח האדם – שיש להם היסטוריה של דיווח כחוק לרשות המסים.

מעמדם של קבלני המשנה שומרי החוק המשלמים אם מיסיהם במועד, הוא סוגיה שלא נכון להתעלם ממנה, מאחר והתקנות החדשות עלולות לפגוע בספקי שירותים מסוג זה. זאת לאור העובדה שספקים בענף הבניה שהקפידו לדווח כחוק לרשות המיסים עד כה ולהעביר כנדרש את מיסיהם על עסקאות של אספקת שירותי כוח אדם, בניין, שמירה או ניקיון – עלולות להיקלע לקשיים תזרימיים מול מע"מ, בעקבות כניסתן של התקנות החדשות לתוקף.

זאת לאור העובדה שספקים אלו לא יוכלו עוד לנכות את מס התשומות מהמס על העסקאות החייבות בדיווח, כדי להפחית מחבות המס שלהן כפי שנעשה עד כה. משמעות התקנות החדשות עבור אותם ספקים תהיה כי על מנת לקבל החזר בגין הוצאותיהם ידרשו להגיש למע"מ דוחות עם בקשה להחזרים.

הבקשות להחזרי מע"מ עלולות להיות מעוכבות לבדיקה, כך שעד לקבלת ההחזרים בפועל, עלולים להיווצר פערי מימון אקוטיים אצל קבלני המשנה. זאת בנוסף לסרבול הבירקורטי הכרוך בהתנהלות מול רשות המסים לטובת קבלתם של החזרי המס הללו.

על מי התקנות החדשות צפויות לחול?

 

כיצד מומלץ להיערך לשינויי החקיקה בנושא לדיווח למע"מ בענף הבנייה?

אין ספק כי הרציונל העומד בבסיס ההצעה לתיקון התקנות בהן עסקנו במאמר זה, הוא ברור. ההצעה של שר האוצר להעברה של חבות הדיווח למע"מ, מספקי השירותים בענף הבנייה אל מזמיני השירותים – נשענת על צורך ממשי בהסדרת נושא הדיווח לרשות המסים בהתקשרות בין יזמי נדל"ן וחברות בנייה.

אף על פי כן, נוסח הוראות החוק המוצעות עדיין איננו ברור כל צרכו, בהתייחס לסוגיות שונות הנוגעות למקרי קצה שונים, אשר בחלקם דנו על קצה המזלג בשורות הקודמות של המאמר.

בהתאם לכך שיש צורך במענה מיוחד לכל מקרה לגופו, ייתכן כי המענה המיטבי לצורך להילחם בתופעת החשבוניות הפיקטיביות בענף הבנייה, יגיע בדמות ייצור מנגנון שיאפשר ליזם הנדל"ן לערב את רשות המיסים במתן הוראה לספק להעביר את חבות המע"מ לידיו כלקוח (להבדיל מהמצב הקיים כיום, שבו שני הצדדים נדרשים להגיע להסכמה בנושא היפוך חבות המע"מ).

 

לסיכום: למי קבלני בניה ויזמי נדל"ן יכולים לפנות להתייעצות בענייני מע"מ?

עינינו הרואות כי התקנת התקנות הנוגעות להסדרת הדיווח למע"מ בענף הבנייה, טרם הוסדרה במלואה. בשלב זה לא מן הנמנע כי טיוטת החוק עוד תעבור אי אלו שינויים עד שתתקבע במסגרת חקיקה קבועה.

לאור אי הוודאות אשר אופפת את הנושא בימים אלו והצורך להתעדכן בהתפתחויות השוטפות בהקשר זה, מומלץ לפנות להתייעצות מול עורך דין מומחה לענייני מיסים שיסייע לכם להישאר עם האצבע על הדופק ויוכל לייעץ לכם כיצד לפעול כדי להגן על האינטרסים הכלכליים שלכם בכל תרחיש אפשרי. משרד עורך דין משה קריסי פועל בתחום המיסוי מזה למעלה מ- 20 שנים.

הניסיון המקצועי העשיר של עו"ד קריסי בשילוב עם הרקע המקצועי שלו בתור יוצא רשות המסים, מאפשר למשרדנו להעניק לכל מיוצגיו הכוונה, ליווי וייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר מול מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
גם בנושא היפוך חבות המע"מ, נוכל לספק לכם ייעוץ והכוונה להתנהלות נכונה ומשתלמת. לתיאום שיחת ייעוץ ראשונית עם משרדנו, ללא צורך בהתחייבות – לחצו כאן!