Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

חוק מיסוי מקרקעין תיקון 89

תיקון 89 בחוק מיסוי מקרקעין עניינו בקיצור המועדים להוצאת שומה, וזאת על מנת לייעל את הליכי השומה ומתוך כוונה לקצר את הזמן בין מועד עריכת הסכם מכר ועד להשלמתו ברישום בפנקסי המקרקעין, קיצור המועדים נעשה במסגרת ובעקבות חובת בדיווח המקוון על עסקות נדל"ן מה שהוביל בהכרח ליעולתה של מערכת הדיווחים.

במסגרת זו נקבע מנגנון תשלום מקדמה למס שבח המאפשר קבלת אישור מס שבח ומס רכישה לפני סיום הטיפול השומתי.

מטרת התיקון הינה לאפשר להשלים את הרישום בפנקסי המקרקעין גם כאשר לא הסתיים הטיפול השומתי.

במסגרת תיקון 89  לחוק מיסוי מקרקעין נקבעו מספר מסלולים בהם יוכל הרוכש לקבל אישור לרישום הנכס בפנקסי המקרקעין לפני עריכת שומת המנהל.

 

בכדי לקבל את האישור, נקבעו תנאים מצטברים לכל מסלול.

התיקון קיצר את לוחות הזמנים להנפקת אישור מס רכישה במסלול שכבר קיים כיום והוסיף שני מסלולים חדשים, כך שסה"כ לאחר התיקון קיימים שלושה מסלולים:

א. קבלת אישור מס רכישה בהתאם להוראות הקיימות כיום בסעיף 15(ט( לחוק בקיצור התקופה מ-90 ימים ל-60  ימים.

ב. קבלת אישור מס שבח ואישור מס רכישה במכירת דירת מגורים מזכה פטורה לפי פרק חמישי 1 לחוק, בעמידה בתנאים שנקבעו בסעיף 16(א()2א( לחוק.

ג. קבלת אישור מס רכישה למי שעומד בתנאים שקבע המנהל. מסלול זה הינו הוראת שעה מהיום הקובע כמפורט להלן ועד ליום 2020.4.30.

חוק מיסוי מקרקעין תיקון 89
חוק מיסוי מקרקעין תיקון 89

דגשים ותנאים:

מיום ההצהרה או מהיום שהמציאו הרוכש והמוכר למנהל את כל המסמכים והפרטים שנדרש להמציאם, לפי המאוחר.

הרוכש שילם את מס הרכישה המגיע ממנו בהתאם לשומתו העצמית במועד הקבוע בסעיף 90א, ושומתו לא מותנית בהתקיימות תנאי עתידי.

לא נעשתה לגבי המכירה שומה לפי סעיף 78(ב).

הזכאות לפטור ממס שבח אינה מותנית בהתקיימות תנאי עתידי.

התמורה המשתלמת בעד הזכות במקרקעין לא הושפעה מאפשרויות קיימות או צפויות לבניית שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר.

 

סעיף 16(ז)(1).

רשם המקרקעין שרשם זכות במקרקעין בהתבסס על אישור המנהל להתקיימות התנאים לפי סעיף 15(ט) או 16(א)(2א) ולא אישר המנהל ששולם מס הרכישה ,ירשום  רשם המקרקעין בפנקס המקרקעין הערה ,כי טרם ניתן אישור המנהל שנעשתה שומה לעניין מס רכישה לפי סעיף 78(ב) ושהושלם תשלום המס לפיה או שהעסקה פטורה ממס, וכי ככל שיש חוב שטרם שולם בגינה, יחולו על גבייתו הוראות פקודת המסים גביה.

הערה כאמור בפסקה לא תמנע ביצוע עסקאות בזכות במקרקעין ולא תגביל כל פעולה בפנקס המקרקעין והיא תימחק בידי רשם המקרקעין רק לאחר שאישר המנהל ,בהודעה ששלח לרשם ולמי שנרשמה לו זכות במקרקעין ,כי העסקה הייתה פטורה ממס או ששולם המס המגיע בשלה.

בנוסף בתנאים שקבועים בתיקון על מנת לזכות בקיצור המועדים הרוכש צריך לעמוד בתנאים המפורטים בהוראת ביצוע 2/2018.

סעיף 16(ז)(1).