Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

דיווח מקוון מיסוי מקרקעין

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף סעיף 76א שקבע כי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76, יוגשו באופן מקוון ומי שלא הגיש הצהרה באופן זה יראו אותו כמי שלא הגיש הצהרה לעניין ההוראות לפי חוק זה.

בתיקון 84 לחוק הורחבו הוראות הסעיף, והוספו הסמכויות לקבוע כי גם בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85, הודעת השגה לפי סעיף 87 ומסמכים כאמור בסעיף 96 יוגשו באופן מקוון.

בתאריך 11.7.2017 אושרו ע"י וועדת הכספים התקנות בדבר הגשת הצהרות, מסמכים, בקשה לתיקון שומה והשגות באופן מקוון (להלן: התקנות).

הלכה למעשה כיום חלה חובה לדווח על עסקאות במקרקעין באמצעות דיווח מקוןן למעט חריגים שבתקנות מיסוי מקרקעין החורגו ובינהם עורך דין שגילו 66 ויותר וזאת באמצעות טפסים מיוחדים שהוכנו לצורך כך.

לגבי עורך דין שגילו כאמור מעל גיל 66 יעשה רק לגבי קונה או מוכר המיוצג והמופיע במרשמים כמיוצג בשומה.

דיווח מקוון מיסוי מקרקעין
דיווח מקוון מיסוי מקרקעין

חריג נוסף הוא אדם שאינו מיוצג על ידי עורך דין ושהוכח אינו יכול להגיע משרדי הרשות מפאת מוגבלות פיזית או בשהוא נמצא מחוץ לישראל. בכל המקרים החריגים ישנה חובה קודם להגשת הדיווח לקבל את אישור המנהל.  הגשת דיווח לא מקוון שלא קיבל אישור ממנהל מס שבח לא יחשב לא להצהרה במועד הקבע בחוק מס שבח.

להגשת הצהרה במועד הקבוע בחוק חשיבות הן מבחינת הסנקציות בחוק והן לגבי משמעותה מבחינת המועדים הקבועים בחוק לגבי השגה על שומה ומועדי הערעור.