Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

שומה עצמית מס שבח

שומה עצמית מס שבח הינה שומת מס שבח הנערכת והמופקת על ידי מיסוי מקרקעין לאזרח/נישום וזאת בהתאם לדיווח המקוון שהגיש הנישום ובהתאם לחישוב מס שבח אשר מצורף להצהרה (מש"ח) – על פי חובתו וזאת על פי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין.סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין קובע את החובה על מוכר ורוכש זכות במקרקעין ועל מי שעושה פעולה באיגוד במקרקעין להגיש תוך 30 מיום ביצוע העסקה הצהרה לרשות המיסים, (למשרדי מיסוי מקרקעין) הצהרה על כך בהצהרה בין השאר יציין האם מדובר בעסקה חייבת או פטורה. במקרה שמדובר בעסקה חייבת על פי הצהרת הנישום חובה עליו לצרף להצהרה בנוסף, דיווח לגבי אופן חישוב מס השבח הנגזר על העסקה.

 

בהצהרת האזרח/נישום יפרט את הדרך בה הגיע לחישוב המס ויפרט את הניכויים אותם ניכה משווי המכירה וכו' ויצרף אסמכתאות, דיווח זה כיום מתבצע באמצעות המערכת המקוונת שהוקמה לצורך כך.

בעקבות הגשת הצהרת הנישום ישלח מנהל מיסוי מקרקעין הודעה על סכום המס החייב בעסקה, מס שבח ו/ מס רכישה לרוכש.

היות שמדובר בשומה עצמית אותה מגיש האזרח למנהל מס שבח, ישנה תקופה בה, מנהל מס שבח על פי חוק מיסוי מקרקעין,לקבל את השומה העצמית, לתקן את השומה העצמית אם ביוזמתו ואם לבקשת הנישום ולחילופין לשום את האזרח על פי מיטב שפיטתו במקרה שחישוב במס אינו נכון לשיטתו.

קיים שוני מבחינת המועדים הקבועים בחוק באשר לתיקון שומה אשר לגבי במקרה של טעות יכול המנהל ביוזמתו או לבקשת הנישום לתקן את השומה.

באשר לסמכות המנהל לשום את הנישום, לא לקבל את השומה עצמת והוציא שומה על פי מיטב השפיטה הן במס שבח והן במס רכישה תוך 8 חדשים ממועד הגשת ההצהרה על פי השומה העצמית או שומה בהסכם או לפי מיטב שפיטה.

בשומה לפי מיטב שפיטה יפרט המנהל את הנימוקים לאי אישור השומה העצמית אשר הוגשה על ידי הנישום, וכן את הדרך אשר על פיה נעשתה השומה לפי מיטב השפיטה, במקרה של שומה לפי מיטב שפיטה יזמן המפקח המטפל השומה  את המוכר/רוכש ו/או מייצגו לדיון לפני החלטתו, במקרה של שומה של מיטב שפיטה קמה החובה להעניק לנישום השמנות להשצ=מיע את טענותיו בטרם תוצא שומה על פי מיטב שפיטה .

שומה עצמית מס שבח
שומה עצמית מס שבח

מקרה נוסף בו מנהל מס שבח מוסמך להוציא שומה על פי מיטב שפיטה וזאת על פח סעיף 82 לחוק מיסוי מקרקעין במקרה ולא הוגשה הצהרה על ידי האזרח/הנישום ולמרות שנדרש לעשות כך על ידי המנהל לא הוגשה הצהרה.

במקרה של שומה  על פי מיטב שפיטה על פי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרעין לאזרח/נישום זכות להגיש השדגה על קביעותיו של מפקח המס וזאת תוך 30 יום מיום קבלת הודעת השומה על מיטב שפיטה, אשר בעקבותיה המנבל יזמו את הנישום לדיון בהשגה וזאת 8 חודשים מיום שהוגשה ההשגה, הדיון יעשה בפני מפקח/ת שלא דנו בשומה בשומה הראשונית.

הגשת ערר לועדת ערר

במידה וגם לאחר הדיון בהשגה נותרה החלוקת בעינה קיימת לאזרח/נישום הזכות להגיש ערר לועדת ערר אשר מורכבת משלשה חברי ועדה ובראשם שופט, אש ידונו הסוגיות העומדות למחלוקת, על החלטת העדה ניתן לערער תןף 45 ימים מיום ההחלטה אך בנוגע לסוגיה משפטית בלבד.