Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

תקנות שעת חירום (קורונה)- מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה!

מענק סיוע לעצמאים ולבעלי שליטה, הפעימה השניה והשלישית.

ביום 24.4.2020 התקינה הממשלה תקנות לשעת חירום הנוגעות למענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים. בעדכון זה אפרט את התנאים כפי שאלה מפורטים בתקנות שהותקנו וזאת בהמשך לעדכוני המס בצל הקורונה שפרסמנו.

 

מה נדרש כדי לקבל את המענק?

 • הכנסה חודשית ממוצעת בעסק – סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת 2018 ולגבי עצמאי בעל עסק חדש- סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת 2019, מחולקת במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק או במשלח יד בשנת 2018 אן 2019 לפי העניין.
 • הכנסה חייבת מעסק – הכנסה מעסק, מיגיעה אישית לרבות דמי לידה, גמלה לשמירת הריון וכן גמלה המשולמת בעד שירות מילואים.
 • הכנסת עבודה – משכר לרבות דמי לידה, גמלת לשמירת הריון וגמלה בעד שירות מילואים.
 • הכנסה עבודה חודשית ממוצעת – סכום המשכורת הממוצעת ששילמה חברת מעטים לשכיר בעל שליטה בה בשנת 2018 ובחברה מעטים חדשה המשכורת הממוצעת ששולמה בשנת 2019.
 • חברה מעטים חדשה – חברה שהחלה בפעילות בשנת 2019 או לחלופין החלה לפעול בשנת 2018 אך לא שילמה בה משכורת בה לבעל השליטה.
 • עצמאי – יחיד תושב ישראל שעסק בעסק או במשלח יד במהלך ששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020.
 • עצמאי בעל עסק חדש– החל לפעול בשנת 2019 או לחלופין בשנת 2018 נרשמו הפסדים בשנת 2018.
 • שכיר בעל שליטה בחברת מעטים – צריך לעמוד ב 2 תנאים: א. במהלך התקופה מיום 1.10.2019 היה בעל שליטה ובעל מניות בחברה. ב. בכל ששת החודשים שקדמו לחודש מרס שולמה לו משכורת בחברת המעטים.
 • מגבלת גיל – על מנת לזכות במענק הסיוע הוטלה מגבלת גיל,  האפשרות לקבל את המענק אפשרית לעצמאי שבשנת 2019 מלאו לו 20.
 • מגבלת הכנסות – המענק ישולם לעצמאי שההכנסה החייבת שלו בשנת 2018 או 2019 אם מדובר בעצמאי חדש ההכנסה החייבת לא עלתה על מיליון ש"ח, בחישוב ההכנסה תילקח בחשבון גם מחצית מהכנסות שלא מיגיעה אישית המשותפת לבני הזוג.
 • הכנסה חודשית ממוצעת מינימלית – 714 ש"ח ומעלה.
תקנות שעת חירום (קורונה)- מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה!
תקנות שעת חירום (קורונה)- מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה!

איך מחושב המענק הסיוע לעצמאים?

על מנת לזכות במענק הסיוע מחזור עסקאותיו (דיווחי מע"מ)  של בעל העסק העצמאי מיום 1.3.2020 ועד  30.6.2020  נמוך ממחזור עסקאותיו באותה תקופה בשנת 2019 בסכום של 25% ויותר. לגבי עצמאי חדש שהחל לעסוק בשנת 2019 לאחר 1.3.2019 יראו את המחזור הממוצע מיום תחילת העסק ועד ליום 29.2.2020 מוחלק במספר חודשי הפעילות בפועל כממוצע חודשי המוכפל ב-4.

תנאי סף נוספים לקבלת המענק לעצמאים הם: הגשת תביעה, הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה לפי העניין, 2018 או 2019 וכן הגשת דוחות  מע"מ שבהם הוא חייב בהגשתם. לגבי שכיר בעל שליטה, הבחינה תהיה בדומה לעצמאי בהשוואת מחזורי העסקאות של חברת המעטים בהשוואה לתקופה קודמת, וכן עמידה דומה בתנאי הסף הנוספים כגון: הגשת דו"ח שנתי ודוחות מע"מ. בנוסף, הוגשו דוחות לביטוח הלאומי והאו לא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה על חשבון דמי אבטלה.

 

מה סכום המענק שישולם לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה?

גובה תשלום מענק הסיוע לעצמאים ולבעלי שליטה הוא, 70 אחוז מסכום ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק אך לא יותר מ-10,500 ש"ח, כאשר לגבי עצמאי שהכנסתו החודשית הממוצעת הם מעל 40,000 ש"ח,יתקיים מנגנון הפחתה.

 

תוספת למענק, הפעימה השלישית.

מלבד מענק הסיוע בתקנות לשעת חירום נוספה תוספת מדורגת למענק לבעלי עסקים קטנים שמחזור העסקאות הממוצע שלהם נע בין 1500 של ל 25000 ש"ח לחודש, ובתנאי שמחסור העסקאות שלהם בחודשים מרץ אפריל 2020 (שונה ממענק הסיוע) היה נמוך ב25 אחוז ויותר בהשוואה לתקופה קודמת.

תוספת למענק, הפעימה השלישית.

 

כיצד ומתי מגישים את הבקשה למענק הסיוע?

עצמאי או שכיר בעל שליטה יכול להגיש לרשות המיסים בקשה מקוונת כבר החל מיום 6.5.2020 ועד ליום 12.7.2020 וזאת לצורך קבלת המענק או התוספת. נוהל העבודה שנקבע הוא, כי מיום הגשת התביעה לרשות המיסים יקבע המנהל (מנהל רשות המיסים) וזאת תוך 5 ימים מיום ההגשה את הזכאות ואת הסכום, כאשר ניתן ביוזמת המנהל או לבקשת העצמאי או השכיר בעל השליטה לתקן את את קביעתו אם נפלה טעות או התגלו עובדות חדשות.

 

אזהרה !!!!!

כפי שאנו למדים מקריאת התקנות, את בקשת הסיוע ניתן יהיה  לבקש כבר החל מיום 6.5.2020, וזאת למרות שבתאריך זה עדין לא חלה החובה בהגשת דוח מע"מ לחודשים 5-6, כך שיתכן שהזכאות לגבי בקשות שיוגשו ויאושרו על ידי רשות המיסים ייבחנו מחדש עם קבלת הדוחות וההחלטות לגביהן ישתנו לכן, יש לשים לב מהגשת בקשות לא מדויקות.

לגבי שאלות ובירורים נוספים הדורשים הבהרה, ניתן לפנות למשרדנו.