Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עדכוני המס בצל הקורונה

מצורף לנוחיותכם, מספר הנחיות והקלות שניתנו על ידי רשות המיסים לאור התקופה שבה אנו מצויים, אנו ממליצים לעקוב אחר ההנחיות ולפעול על פיהם, אנו נעדכן אתכם בהנחיות שיתפרסמו מעת לעת:

 

מס הכנסה ומע"מ

 • הקלה בדיווח המע"מ!

החלטת מיסוי: 20/6782 הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום 1.3.2020-31.5.2020 (להלן- "תקופת ההקלה")

 • משבר הקורונה אילץ עסקים רבים לצמצם בכוח האדם אשר נמצא פיזית במקום העבודה, חלק גדול מעסקים אלה צויד באמצעים טכנולוגיים על מנת להמשיך את שגרת העבודה מהבית.
 • על פי הוראות הדין, עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו חשבונית מס מקור)פיזי(או חשבונית חתומה דיגיטלית שהופקה בהתאם לכללים למשלוח מסמכים ממוחשבים שבסעיף 18ב להוראות מס הכנסה)ניהול פנקסי חשבונות (התשל"ג-1973 יחד עם תקנות מס ערך מוסף) ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ו- 1976(להלן: "ההוראות")
 • יחד עם זאת, חלק מהעסקים אינם מצוידים באמצעים טכנולוגיים מתאימים ובשל המגבלות הקיימות במצב הנוכחי, לרבות מגבלות תנועה, קיים קושי להעביר חשבוניות בדואר או ע"י מסירה ידנית, וכפועל יוצא לנכות מס תשומות בהסתמך על החשבוניות האמורות
 • הקושי, אשר מתעורר בשל המשבר הוא משלוח של חשבונית המקור על ידי עסקים אשר לא ערוכים למשלוח בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 18ב להוראות.
 • פרטי הבקשה שאושרה, כי נוכח המצב הנוכחי ניתן יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, וזאת מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסק
 • ספק, אשר נהג לשלוח חשבונית מס בעותק קשיח, יורשה לשלוח עותק של חשבונית מס סרוקה בדואר אלקטרוני, ללא חתימה דיגיטלית. בד בבד ישלח הספק עותק "מקור" של חשבונית המס כעותק קשיח
 • מקבל חשבונית המס יתעד במסמכי הנהלת החשבונות ויהיה רשאי לנכות מס תשומות בהסתמך על חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית בכפוף לתנאים המפורטים להלן: התנאים לאישור א. תנאי לניכוי מס תשומות בהסתמך על חשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית הוא קבלה של חשבונית מס (מקור) בדואר רגיל או במסירה ידנית כעותק קשיח, בתקופה המפורטת
 • בתום חודשיים מסיום תקופת ההקלה יוודא כל עוסק כי ברשותו עותק "מקור" של כל חשבוניות המס אשר התקבלו אצלו בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, ואשר בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות במהלך תקופת ההקלה.
 • בתום תקופת ההקלה על העוסק לבצע התאמה בין חשבוניות המס שקיבל בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, בהסתמך עליהן ניכה מס תשומות, לבין חשבוניות מס מקור. במידה וקיימת אי התאמה על העוסק לתקן את הדוח התקופתי הרלוונטי בהתאם להוראות החוק ולהשיב את מס התשומות שניכה ביתר.
 • הקלה זו כפופה לעמידה בהוראות הדין בנוגע לניכוי מס תשומות.
עדכוני המס בצל הקורונה
עדכוני המס בצל הקורונה
 • קבלת קהל ברשות המיסים ואורכות!

ניתנה ארכה לאישורי תיאומי מס של שנת 2019 עד לתשלום משכורת מאי 2020 ולא יאוחר מ-13.6.2020.

 • ניתנה ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב-31.3.2020 עד ל-30.4.2020.
 • נדחה המועד להגשת דוחות שנתיים למס הכנסה לשנת 2019: דוח יחיד מקוון ודוח חברות יוגש עד 30.7.2020 ודוח יחיד לא מקוון יוגש עד 30.6.2020.
 • נדחה עד ל-30.4.2020 המועד להגשת הדוחות השנתיים במס הכנסה לשנת 2018 לכל מי שהייתה לו אורכה מרוכזת או בודדת להגשת דוח או הצהרת הון ליום 31.3.20.
 • נדחה מועד הדיווח והתשלום לעוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו חודשי עד 27.4.2020. אור הוראות משרד הבריאות בנוגע להתפשטות נגיף הקורונה ונוכח הצמצום הרב בעובדי המגזר הציבורי, יעברו משרדי מיסוי מקרקעין ברשות המסים למתכונת עבודה בחירום.

 

דיווחים ופניות בנושאי שומה במיסוי מקרקעין

לרשות המייצגים עומדים שירותים מקוונים באמצעות מערכת המייצגים, דוגמת: הצהרה מקוונת, הגשת השגה ובקשה לתיקון שומה, קשר מקוון בשלב שהתיק פתוח, הפקת שוברים ואישורי מסים ופניה באמצעות המערכת לביצוע תיקון פרטים באישורים.

 

הצהרות על עסקאות

 • היות שהגשת ההצהרות ע"י עורכי דין נעשות באופן מקוון, הרי שיש להגישן דרך מערכת המייצגים במועד הקבוע בחוק.
 • עו"ד מבוגר שפטור מחובת דיווח מקוון מתבקש לשלוח את ההצהרה לכתובת דוא"ל ייעודית [email protected] או לפקס מס' 076-8097350.
 • נישום שאינו מיוצג מתבקש להגיש את ההצהרה לכתובת דוא"ל ייעודית [email protected] או לפקס מס' 076-8097350 במקום באמצעות המחשב הציבורי שבמשרד האזורי. בנוסף לכל המסמכים הרגילים שיש לצרף להצהרה, יש לצרף גם צילום תעודת זהות. באתר הרשות מופיעים טפסים לשירות זה.

הצהרות על עסקאות

 

השגות, בקשות לתיקוני שומה ובקשות לביטול עסקה

 • עורכי דין מייצגים יכולים להגיש השגות ובקשות לתיקוני שומה באופן מקוון באמצעות מערכת המייצגים. קיימת עדיפות לדווח באופן זה.
 • מי שאינו מיוצג וכן עורך דין שאין באפשרותו להגיש את ההשגה או בקשה לתיקון השומה באופן מקוון, ישלח את ההשגה או את הבקשה לתיקון שומה לדוא"ל: [email protected] או לפקס מס' 076-8097350.
 • בקשות לביטול עסקה ניתן להגיש לדוא"ל הייעודי: [email protected] או לפקס 076-8097350.

בענין זה מבהירה רשות המסים כי לאור הוראות משרד הבריאות על צמצום מפגשים למינימום הכרחי, יתקבלו הצהרות עם חתימת הצדדים להצהרה גם אם אימות החתימה נעשה שלא באופן פרונטאלי אלא במסגרת שיחת וידאו (video conference) או כל דרך אחרת ובלבד שהמייצג יציין זאת במפורש (במכתב נלווה או בהערות להצהרה) וזאת עד להודעה חדשה שתפורסם בעניין זה.

 

טופס 701 לקבלנים

כמו כן ניתן להגיש טופס 701 מקוון באתר רשות המסים בכתובת:

https://www.gov.il/BlobFolder/service/real-estate-tax701/he/Service_Pages_Income_tax_itc701n.pdf

לשירותכם!