Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פריסת שבח לתושב חוץ

האפשרות לפריסת מס שבח על חלקו הריאלי מעוגנת בסעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין , בסעיף 48א(ה)(ב) נקבע כי הזכות לפרוס את השבח הריאלי מוענקת למוכר שבהגדרתו באותו סעיף הוא תושב ישראל.

לכאורה לתושב חוץ על פי חוק מיסוי מקרקעין זכות לבצע פריסת מס שבח, ומנהל מס שבח כפי שמתרחש יסרב לבצע פריסת מס לתושב חוץ ובקשתו של תושב החוץ תדחה.

אך יש לשים לב כי זכות אינה מוגבלת בפקודת מס הכנסה ולמעשה תושב חוץ יכול לבצע את פריסת מס השבח באמצעות הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה.

 

הוראת ביצוע 4/2011

הוראת ביצוע 4/2011 הנוגעת לאופן הטיפול בבקשות לפריסת מס שבח לה פורסמה תוספת, קובעת כי כל בקשה לפריסת השבח הריאלי שהוגשה עם הגשת הדוח השנתי לשנת המס בה נערכה עסקת השבח או לאחר הגשת הדוח השנתי תטופל על ידי פקיד השומה. גם אם מדובר בבקשה ראשונה לפריסת השבח הריאלי, תטופל הבקשה על ידי פקיד השומה ובלבד שהדוח השנתי לשנה בה נערכה העסקה הוגש לפקיד השומה.

המשמעות היא כי גם תושב חוץ יכול ליהנות מההטבה המשמעותית הגלומה בבקשה לפריסת מס שבח.

יש לזכור כי בקשה לפריסת מס שבח חייבת להיות מלווה על ידי איש מקצוע הבקיא בחוקי המס.