Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פריסת מס שבח מעל גיל 60

פריסת שבח מעל גיל 60, על הזכויות!

פריסת מס שבח היא פעולה תכנונית המופיעה בחוק מיסוי מקרקעין המאפשר לאדם לפרוס את השבח הריאלי שנוצר לו מעסקת נדל"ן לתקופה של 4 שנים או תקופת הבעלות בנכס לפי הקצרה שבהן.

פריסת מס השבח עשויה לחסוך סכומים לא מבוטלים מעצם חלוקת השבח לחלקים שנתיים שווים וזאת כאשר מדובר באדם שהכנסותיו האחרות אינן גבוהות.

שבח מקרקעין הוא מסוג ההכנסות המסווגות כפסיביות ועל כן שיעור המס המוטל כל הכנסות אלו הוא גבוה מהשיעור שעשוי להיות מוטל על הכנסה מיגיעה אישית וזאת כאשר מדובר בהכנסות שנתיות שאינן גבוהות.

 

ומה בקשר לבני 60+?

אולם כאשר מדובר באדם שגילו מעל 60 הרי שלמרות הגדרת שבח מקרקעין הכנסה הונית פסיבית אותו אדם יקבל שיעורי מס נמוכים השווים לשיעור המס המוטלים על הכנסות מיגיעה אישית, מדובר בזיכוי מס שנאמד בעשרות אלפי ₪ לכל שנת מס.

לפיכך, בקשה לפריסת מס שבח לאדם העונה לתנאים המתוארים יכולה ועשויה

לחסוך עשרות אלפי ₪.

פריסת מס שבח מעל גיל 60
פריסת מס שבח מעל גיל 60

מתי להשתמש בשירותיו של עורך דין מס שבח?

פריסת מס שבח מחד היא פעולה תכנונית שעשויה להוביל לחסכון מס משמעותי אך מאידך יש לקחת בחשבון שלעיתים מבי משים לב הפריסה עצמה עשויה לפגוע בזכויות אחרות שמגיעות וקיימות לאזרח.

החשיבות והצורך במקרה זה להיעזר באיש מקצוע, עורך דין מיסים, עורך דין הבקיא במס שבח היא גבוהה, הן מההיבט של תכנון המס ולא פחות חשוב גם היכולת שלו לקדם את נושא הפריסה והטיפול בה באופן מקצועי וזהיר.

יש בעקרון לקחת בחשבון אלמנטים ונתונים נוספים כאשר מבצעים פריסת מס שבח, יש לקחת בחשבון לדוגמא קיצבאות שמשולמות לאזרח מכח דינים אחרים שעשויות להיפגע כתוצאה מפריסת המס ושיוך חלק מההכנסות לאותה שנה, היבטי ביטוח לאומי ועוד.

יש לזכור כי בקשה לפריסת מס שבח חייבת להיות מלווה באיש מקצוע הבקיא בחוקי המס ועל כן המלצתינו היא כאשר מבקשים לבצע פריסת מס שבח לפנות לצורך כך לאיש מקצוע מומחה מס, משרדנו מטפל בהצלחה תוך הקפדה על זכויות האזרח בפריסות מס שבח, מוזמנים לפנות כעת למשרדנו על מנת לבדוק את זכויותיכם.