Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פריסת מס שבח לנכה

פריסת מס שבח היא כלי תכנוני שבאמצעותו ניתן להפחית את נטל מס השבח המוטל על עסקת נדל"ן. פטור מס הכנסה המוענק על פי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, פוטר ממס הכנסה חייבת שישנו לנכה המוכר כנכה על פי הפקודה, בסכומים לא מבוטלים.

בו"ע 18-04-16 בתיה כספי נ' מיסוי מקרקעין חיפה, ביקשה גברת כספי שהוכרה כנכה לבצע פריסת מס שבח תוך הפחתת המס שהוטל עליה על עסקת מקרקעין תוך ניצול הפטור.

בית המשפט קבע כי אין אפשרות לקבל פטור על חלק השבח בטענה כי אין מדובר מסוג ההכנסה חייבת כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, ושבח מקרקעין הוא מסוג ההכנסות שלא ניתן לקבל לגביהן פטור על פי פקודת מס הכנסה. אנו סבורים כי החלטה זו היא בניגוד להגיון הכלכלי ולמטרות לשמם מוענקות הטבות מס לנכה ויש שהחלטה זו תשתנה עם תיקון החקיקה נציין כי פריסת מס שבח הוא כלי תכנוני המאפשר את פריסת הרווח לתקופה של עד 4 שנים כאשר רואים בשבח שנותר באופן רעיוני כאילו ניתן בחלקים שווים בתקופת הפריסה. כלי זה של פריסת מס שבח  מאפשר במקרים מסוימים להפחית את מס השבח המוטל על עסקת נדל"ן באופן משמעותי.