Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

סעיף 112א סנקציה חמורה

סעיף 112א מהו?

סעיף 112א הוא סעיף בחוק מס ערך מוסף, הוא מופיע בפרק הגביה של החוק ומאפשר למנהל מע"מ לבצע הליכי גביה דרסטיים כבר במהלך החשדות שמופיעות כנגד מי שנחשד בעבירות המס.הסעיף מעניק סמכות למנהל מעמ במקרים בהם עולה חשש סביר בעיניו כי אותו חשוד עשוי לצאת מן הארץ או מסיבה אחרת וכי יש חשש כי לא ישולם חוב המס בגין עסקאות או תשומות.

שימוש בסעיף קיצוני זה אף מאפשר לשום את העוסק בסכום סביר בעיניו של מנהל מע"מ ולכלול לסכום זה ריבית והצמדה אף בהעדר הליך הוצאת שומה על פי סעיף 77 לחוק מס ערך מוסף, הסעיף למעשה מעניק את האפשרות להוציא כפי שנכתב בפסיקה "שומת חירום" שבהגדרתה על פי פסיקת בית המשפט יכולה שתהיה בלתי מדוייקת וזאת השל האופן שבו מוצאת אותה שומה.

 

הסנקציות והמשמעות על העוסק בהפעלת סעיף 112א

נקיטת והפעלת סעיף 112א לחוק מע"מ מאפשרת אך למנהל מע"מ לדרוש את תשלום החוב באופן מיידי או לתת ערובה מתאימה להבטחת גביית החוב. הדרישה המיידית לתשלום החוב בשילוב הוצאת דרישת חוב לעיתים רבות אינה מדוייקת גורמת לנזק מיידי לעוסק.

בנוסף, במקרה של משולם החוב באופן מיידי או לא ניתנת ערובה רשאי מנהל מע"מ לפנות במעמד צד אחד לבית המשפט ולבקש הטלת עיקולים ואף את איסור יציאתן מהארץ של הארץ ו/או מנהל החברה.

ענין חמור נוסף הוא כי אי תשלום המס באופן המיידי ו/או מתן ערובה חוסם את העוסק מלפנות לבית המשפט הגשת השגה וערעור בדרך שמשיגים על שומה, הוראות הסעיף חלות גם במקרה בו הוטל כפל מס על פי סעיף 50 לאותו חוק או קביעת מס.

 

על סעיף 50 לחוק מע"מ, מהו כפל מס?

סעיף 50 על תתי סעיפיו מאפשרים למנהל מע"מ כפל בתשלום המס במקרים בהם מנהל מע"מ סבור כי אדם שלא היה רשאי להוציא חשבונית מס וכן מי שניכה מס באמצעות חשבונית מס שלא כדין, אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי לא ידע שהחשבונית יצאה שלא כדין.

לחשבונית מס שלא כדין פנים ושמות, הביטוי השגור הוא חשבונית מס פיקטיבית שעניינה חשבונית שאין מאחורי הוצאתה כל עסקה, אך בענינה של החשבונית הפיקטיבית יש שוני רב בין מוציאה לבין מקבלה.

חשבונית מס פיקטיבית יכולה גם להיקרא חשבונית מס זרה ובשונה מאותה חשבונית מס פיקטיבית קלאסית במקרה זה החשבונית מבטאת עסקה אך ישנה יחסי זרות בין נותן השירות למוציא החשבונית, כדי להסביר נאמר שפלוני מבצע עבודה לטובת אלמוני, אותו אלמוני משלם לו תמורת העבודה אך במקום לקבל חשבונית מס מפלוני, הוא ממציא לו חשבונית מס מאדם אחר.

בית המשפט  העליון קבע כי סעיף 50 יחול גם במקרה שמקבל החשבונית הוא זה שהוציא אותה לעצמו או לחברה שלו, ואין באחריותו כאורגן החברה מוציאה אותו מאחריותו האישית.

החשיבות במקרה של חשבונית זרה תהיה ביחס של רשויות המס המיוחד כלפי מקבל ומנכה החשבונית, על מנת שזה לא יאושם באישום פלילי ועל מנת שלא יוטל עליו כפל מס יהיה עליו לשכנע את מנהל מע"מ כי עשה ככל שהיה בידו כדי לוודא כי החשבונית אותה הוא ניכה כשרה, נטל לא פשוט אך אפשרי, על איך ניתן לצמצפ את החשיפה ניתן לקרוא המאמר על כיצד להיזהר משימוש בחשבוניות פיקטיביות ומחשיפה פלילית?

סעיף 112א סנקציה חמורה
סעיף 112א סנקציה חמורה

למרות שכוונתו של סעיף 50 (א) להרתיע אנשין שלא מורשים להוציא חשבונית מס הוראה זו כהוראה עונשית אלא כסנקציה אזרחית שבאה לפצות את המדינה על נזק שנגרם לה או עשוי להיגרם לה  ולכן היא באה כסנקציה נוספת על הסנקציה הפלילית.

עם זאת הטלת כפל מס עשויה להיות בלתי צודקת במקרים מסויימים למשל כאשר עוסק שילם את המס או כאשר החשבונית הוצאה מתוך טעות או אי ידיעה מצד העוסק עח מעמדו החוקי, במקרים שבהם ישנה הצדקה לכך ניתן לפנות למנהל מע"מ על מנת שזה יפעיל את סמכותו על פי סעיף 100 לחוק על מנת שיוותר על הטלת כפל המס או הקנס שהוטל על העוסק, אך זאת יעשה רק במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים.

על הכוונה להטיל כפל מס קיימת זכות לשימוע בטרם תינתן ההחלטה ולאחר מכן הזכות לערער בפני בית המשפט על החלטת מנהל להטיל עליו כפל מס, בענין זה יש לזכור כי במקרה בו הופעלה הסמכות על ידי המנהל בהפעלת סעיף 112א תימנע זכות חשובה זו.

 

כיצד מתמודדים כאשר הופעל סעיף112א?

האפשרות היחידה מעבר למציאת ערובה, היא פניה דחופה-בהולה לבית המשפט על מנת לבטל את החלטת המנהל. ההצלחה של בקשה זו תהיה תלויה מאוד בנסיבות המקרה וכאשר ישנו מקרה ברור של העלמת מס מכוונת וחמורה הנטיה של בית תהיה שלא להתערב בהחלטת המנהל.

אולם, השימוש בסמכות המנהל בסעיף 112א יש במקרים רבים שתמצא על ידי בית המשפט כחפוזה ובלתי מובססת, במקרים שכאלה פניה דחופה לבית המשפט עשויה לצמצם את הנזקים לעוסק/ת ולצמצם את ההליכים שננקטו כנגדם.

שימוש וחריגה קיצונית בהפעלת שיקול הדעת טרם נקיטת ההליך תהיה גם היא גורם מרסן שיפוטי שבית המשפט עשוי לנקוט בו במקום בו נמצאה חריגה משיקול הדעת ואי סבירות קיצונית.

אומנם בית המשפט קבע בע"ש 338/88 מ.א.ג נ' מנהל מע"מ כי השומה שנעשית לפי הסעיף היא שומת חירום הנעשית ב"חופזה" עם זאת בפסיקה אחרת בב"ש 438/88 מכבשים הדרום בע"מ נ' מנהל המכס והמע"מ נקבע כי על המנהל לבסס באופן ממשי את החשש המצדיק את הפעלת הסמכות שבסעיף ואין הוא יכול להסתמך על חשש כללי ובלתי מוחשי.

עוד נקבע כי מנהל מע"מ איננו מוסמך להוציא צו עיכוב יציאה כנד החייב שאינו מוגבל בזמן היות שצעד זה מנוגד לעקרון המידתיות של הפגיעה המותרת לפי סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

כאשר מופעלת הסמכות על ידי מנהל מע"מ הסמכות על פי סעיף 112א יש בה כדי רמיסת זכויות כגון זכויות יסוד הנוגעות כאמור לפגיעה בחירותו של האזרח פגיעה בכבודו ובכללם פגיעה חמורה בקניינו. הפעלת הסמכות תוך מתן עיקולים על רכושו של העוסק מותירות את העוסק כשבר כלי, ללא יכולת מעשית להמשיך את עיסוקו תוך שהסעיף מעניק למנהל מע"מ אפשרות לחסום את האפשרות להשיג ולערער על השומה שהוצאה.

הסנקציה הקובעת כי במידה ולא ישולם חוב המס או תינתן ערובה מתאימה תחסם הגישה של האזרח לערכאות אף היא חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה, לגישתנו סעיף זה הוא בלתי חוקתי ויש  לתקנו וזאת בשל העובדה כי אנו נתקלים בעוד ועוד מקרים בהם ידו של מנהל מע"מ בהפעלת הסמכות על פי הסעיף קלה ואף מידי על ההדק.

נציין כי לסעיף 112א יש את מקבילו בפקודת מס הכנסה סעיף 194 לפקודת מס הכנסה, גם שם מוטלות על מי שהופעלו כנגדו הסעיף סנקציות חמורות.

במקרים בהם ננקט כנגד עוסק או נישום הסמכות והסנקציות על פי סעיפי 112א לחוק מע"מ וסעיף 194 לפקודת מס הכנסה, יש לפנות לבית המשפט באמצעות עורך דין מיסים הבקיא בתחום, היות שעל מנת להצליח לבטל את ההליך ו/או לצמצם את הסנקציות שהופעלו כנגד האזרח יש צורך בבקיאות ובידע מיסויי.

למשרדנו ניסיון בייצוג בהליך המשפטי ובליווי העוסק בבתי המשפט ומול רשות המיסים ומנהל מכ"מ בהצלחה רבה, ברוב המקרים בנסיבות שנדרשו להתמודד בצילם הצלחנו לצמצם את הסנקציות שננקטו אשר אפשרו את המשכו של העסק החי וכן ניהול במקביל הליך השגה שניתן באמצעות הסכמות שניתנו בהצלחה רבה, במקרה בהם חלילה ננקט כלפיכם סעיף 112 א לחוק מע"מ פנו כעת למשרדנו ואנו נעניק ליווי מקצועי אישי וצמוד עד להצלחה בהליך.

כיצד מתמודדים כאשר הופעל סעיף112א?