Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

מיסוי ביטקויין (Bitcoin) ומטבעות דיגיטליים, ממה להיזהר וכיצד מתבצע הדיווח?

בשנת 2018 פורסם חוזר של רשות המיסים הנוגע למיסוי מטבעות דיגיטליים ובכלל זה ביטקוין – הנקראים בשפה המיסויית "אמצעי תשלום מבוזרים". חוזר זה עודכן תקופתית ככל שטכנולוגיית השימוש באמצעי תשלום אלו צברה תאוצה והפכה נפוצה יותר. בשורות הבאות נסביר בהרחבה איך רשויות המס בישראל מתייחסות כיום למיסוי ביטקויין (Bitcoin) ומטבעות דיגיטליים, ממה להיזהר וכיצד מתבצע הדיווח.

 

כיצד מתייחסת רשות המיסים בישראל למיסוי ביטקויין (Bitcoin) ומטבעות דיגיטליים?

הדיווח לרשות המיסים על הכנסות באמצעי תשלום מבוזר כמו ביטקוין או מטבעות וירטואליים אחרים, צריך להתבצע כיום על פי הוראות כל דין וההוראות בפקודת מס הכנסה. יחד עם זאת, אף שלגישת רשות המיסים בישראל, ביטקוין ושאר סוגים של מטבע דיגיטלי, הם אמצעים לכל דבר ועניין לביצוע סחר חליפין, עדיין יש צורך לבחון אם הוא נמצא בשימוש כאמצעי תשלום או כנכס מסוג אחר, כדי לקבוע איך יתבצע מיסוי הכנסות הנגזרות משינויים בערכו של מטבע מסוג זה.

 

מיסוי ביטקויין (Bitcoin) ומטבעות דיגיטליים – כיצד מתבצע הדיווח?

כדי להבין באיזה אופן הכנסות מביטקוין ודומיו ימוסו, יש לעמוד תחילה על הגדרת המושג "נכס" בפקודת מס הכנסה. בסעיף 88 בפקודה, מוגדר נכס ככל רכוש שהוא – בין שמדובר על רכוש פיזי או רכוש שאינו מוחשי. היות שאמצעי תשלום מבוזרים הם בבחינת רכוש של הנישום שמחזיק בהם, גם הם מכוסים תחת ההגדרה של פקודת מס הכנסה למושג "נכס".

מכירת מטבע וירטואלי כמוה כמכירת נכס על פי חלק ה' בפקודת מס הכנסה. ככזו היא מסווגת בתור הכנסה הונית החייבת בתשלום מס רווח הון על פי שיעורי המס המוגדרים בסעיף 91 לפקודת מס הכנסה.

 

הידוק הפיקוח ומאמצי האכיפה כנגד אי דיווח על החזקת ביטקוין ומטבעות דיגיטליים

בשנים האחרונות רשות המיסים בישראל הידקה מאוד את הפיקוח על החזקת מטבעות וירטואליים כמטבע הביטקוין ודומיו. כחלק מהמלחמה של רשויות המס בישראל בתופעת ההון השחור, שינויי חקיקה של השנים האחרונות הובילו לחיוב של מחזיקי מטבעות וירטואליים בדיווח על עצם החזקתם לרשויות המס. עקב כך קיימת כיום החובה לדווח לרשות המיסים על כל פעולת מכירה ופעולת המרה של מטבע מסוג זה.

מיסוי ביטקויין (Bitcoin) ומטבעות דיגיטליים, ממה להיזהר וכיצד מתבצע הדיווח?
מיסוי ביטקויין (Bitcoin) ומטבעות דיגיטליים, ממה להיזהר וכיצד מתבצע הדיווח?

על מי חלה חובת דיווח על החזקת ביטקויין (Bitcoin) ומטבעות דיגיטליים בדוח השנתי?

חוק ההסדרים הינו חוק שממשלת ישראל מביאה לאישורה של הכנסת מדי שנה לצידו של חוק התקציב, שהוא דבר חקיקה המאגד תיקונים של הממשלה לחקיקה שנועדו לתמוך ביישום מדיניותה הכלכלית.

אחד הסעיפים שנוספו בשנים האחרונות לחוק ההסדרים תחת הפרק העוסק במלחמה בהלבנת הון בישראל, קובע שכל אדם אשר רכש או החזיק מטבע דיגיטלי בשנת המס במשך יום או יותר, במישירין או בעקיפין, בין אם באמצעות ילדו או בעצמו, חייב בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים, במידה ומדובר במטבע וירטואלי ששוויו עומד על 200,000 ש"ח ומעלה.

 

ממה חשוב להיזהר בהקשר לעסקאות ביטקוין או מטבעות דיגיטליים אחרים?

נישום הפועל לרכישת או מכירת מטבע וירטואלי, חשוף לסכנה שפקיד שומה יניח שאותו אדם פועל בתור עסק וככזה, הכנסותיו יסווגו כהכנסות פירותיות שעליהן חלים שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 או סעיף 126 לפקודת מס הכנסה, שהם שיעורי מס יותר גבוהים. אולם סיווג בהכנסות צריך להקבע על פי מבחני עסק באופן שנקבע במסגרת ה פסיקה.

לכן נישום שמדווח על מכירתו של מטבע דיגיטלי כמו ביטקוין, יידרש לשמור על מסמכים המוכיחים שהכנסותיו המדווחות הן אכן ממכירתו של מטבע זה המיועד לצרכי סחר חליפין – למקרה שפקיד שומה יבקש תימוכין לכך.

 

השלכות מע"מ על הכנסות מביטקוין ומטבעות וירטואליים אחרים

מטבעות דיגיטליים כמו הביטקוין (Bitcoin), נחשבים כנכס שאינו מוחשי בהקשר לחוק המע"מ. פירושו שאמצעי התשלום הללו כשהם משמשים לטובת סחר חליפין, אינם נחשבים כמטבע, כנייר ערך או כמסמך סחיר בראי חוק המע"מ.

אף על פי כן, כל פעילות המתבצעת באמצעי התשלום המבוזרים הנ"ל הנחשבים כנכסים פיננסיים כאמור שמשמשים למטרת סחר חליפין, היא יותר קרובה במהות שלה לפעילות המתבצעת בתחום הפיננסי (כמו אמצעי תשלום).

בהתאם לאמור לעיל, נקבע בחוק המע"מ שהכנסות מאמצעי תשלום מבוזרים תהיינה חייבות במע"מ ככל שיש להן מאפיינים עסקיים. פירוש הדבר הוא שמי שהשימוש שלו באמצעי תשלום מבוזרים כמו ביטקוין, מגיע לכדי פעילות שמאפייניה הם עסקיים על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה – יחויב בתשלום מע"מ בגין עסקאות המטבע המבוזר, על פי ההוראות בחוק המע"מ.

ממה חשוב להיזהר בהקשר לעסקאות ביטקוין או מטבעות דיגיטליים אחרים?

 

באילו מקרים אי דיווח על הכנסות ממטבע וירטואלי או אי תשלום מס בגינן ייחשבו כעבירה פלילית?

כן. אי דיווח לרשות המיסים על הכנסות ורווחים מכל סוג שהוא, לרבות החזקה, הכנסה ורווח שנעשו במכירת מטבע וירטואלי, ובכלל זה הגשה של הצהרת הון שאינה מציינת את החזקתם – נחשבת כעבירה פלילית, הגוררת הליכים פליליים, רישום פלילי וענישה במקרה של הרשעה בהעלמת מס.

 

ואם הביטקוין הושג על ידי כרייה?

על פי החלטת רשות המיסים, אמצעי תשלום מבוזרים שהגיעו לחזקת אדם באמצעות פעולת כרייה דיגיטלית, ייחשבו כהכנסה עסקית. יחד עם זאת, בעסקאות שבהן התמורה משולמת באמצעות ביטקוין או אמצעי תשלום מבוזרים מסוג אחר, העסקה תיחשב כעסקת ברטר שהיא עסקת חליפין, ומכאן שהטיפול המיסויי בה מצריך בדיקה מעמיקה של הנסיבות שהטרנסאקציה בוצעה בהן ושוויה של התמורה בעסקה.

 

האם הליך גילוי מרצון תקף גם למחזיקי מטבעות וירטואלים וביטקוין (Bitcoin)?

נוהל גילוי מרצון הציע בעבר אפשרות להימנעות מהליכים פליליים במקרה של העלמת מיסים. מדובר בהליך שאמצעותו ניתן היה לדווח רטרואקטיבית ובאופן אנונימי על הכנסות שלא דווחו לרשות המיסים במועדן ולשלם בעדן מס בכפוף לקבלת פטור מפתיחה בהליך פלילי. אולם אפשרות זו אינה זמינה מאז שנת 2019.

החלופה הקיימת כיום במידה וברצונכם לדווח על החזקת מטבעות וירטואליים בדיעבד מבלי לחשוף את עצמכם להליכים פליליים, היא לפנות לרשות המיסים באמצעות עורך דין לענייני מיסוי שיוכל להגן על הזהות שלכם.

לעו"ד משה קריסי מומחיות בתחום המיסוי של מטבעות דיגיטליים, וניסיון עשיר בליווי הליכים אזרחיים ופליליים מורכבים בעולמות המס, שמאפשר לו לפעול לביצוע בקרת נזקים לטובת לקוחותיו ולהקטין את החשיפה הפלילית בד בבד להפחתת חבות המס הנגזרת מהחזקה באמצעי תשלום מסוג זה.

האם הליך גילוי מרצון תקף גם למחזיקי מטבעות וירטואלים וביטקוין (Bitcoin)?

 

מיסוי ביטקויין ומטבעות וירטואליים, ממה להיזהר וכיצד מתבצע הדיווח – סיכום

אם החזקתם או שאתם מחזיקים במטבע קריפטוגרפי כדוגמת הביטקוין ודומיו, בין שהמטבע הושג בכרייה, ברכישה או שהתקבל כתמורה בעסקה, סחר חליפין או כל דרך אחרת, הדרך להגן על עצמכם מפני חקירת מס או חקירה ברשות למניעת הלבנת הון, וכן מהליכים פליליים, היא לפנות בהקדם להתייעצות עם עורך דין מנוסה לענייני מיסוי מטבעות דיגיטליים.

סיוע משפטי בתחום זה מחייב ידע, הבנה והתמחות משפטית, שלא בהכרח קיים בכל משרד עו"ד. אצלנו במשרד עורכי דין משה קריסי, תמצאו ניסיון משפטי רב בתיקי מטבעות וירטואלים ונכונות לפעול להגנה אופטימלית על זכויותיכם וכספכם. לקבלת ייעוץ משפטי דיסקרטי בנושא החזקת אמצעי תשלום מבוזרים והשימוש בהם – פנו כבר היום למשרד עורך דין משה קריסי.