Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

גילוי מרצון, הזדמנות אחרונה בהחלט!

הליך גילוי מרצון מאפשר לאזרח המעוניין להסדיר את ענייניו למול רשות המיסים מבלי להיחשף להליכים פלילים!

מדיניות הענישה בעבירות מס בשנים האחרונות החמירה, גם בעקבות תיקון שנעשה בחוק איסור להלבנת הון בהם נכללו גם עבירות המס, הפסיקות האחרונות שהתקבלו בבתי המשפט מראים באופן ברור כי מדיניות זו חילחלה לתוך גזרי הדין שנגזרים כנגד עברייני מס.

בעלי ומחזיקי חשבונות בנק בחו"ל על הכוונת של רשות המיסים היות שלגבי אלה החלו החל מחודש יולי 2019 לזרום מידע לגביהם ברשות המיסים, למעשה לגבי אלה הליך הגילוי מרצון ככתבו וכלשונו עשוי שלא להועיל היות שעל פי נוהל הליך מגילוי מרצון ההגנה מהליך פלילי לא יחול כאשר המידע מצוי כבר בידי הרשות, אולם…

מניסיון של משרדנו גם במקרים שבהם נדחתה הבקשה לגילוי מרצון מהסיבה שהמידע מצוי בידי הרשות הרי שפועל….

רשות המיסים הפנתה את האזרח/ית להסדרה של נושא הדיווח ותשלום המס שהועלם בפקיד השומה, בפועל לאחר ההסדרה ותשלום המס הסתיים ההליך, כך שגם במידה וישנו מידע,לעצם הקדמת הפניה לרשות בטרם היא פנתה לאזרח משקל נכבד בשיקולי הרשות האם לפתוח בהליך פלילי.

גילוי מרצון, הזדמנות אחרונה בהחלט!
גילוי מרצון, הזדמנות אחרונה בהחלט!

נבהיר, כי נותרו ימים אחרונים להגשת הבקשה להיכלל בהליך גילוי מרצון, אין חובה להסדיר ולסיים את ההליך, בקשה שתוגש באופן כן ומלא, תימנע את החשיפה הפלילית, וכמו שציינו גם אם תידחה, יש לעצם הגשת הבקשה משקל נכבד.

פנו כעת ללא דיחוי על מנת להימנע מחשיפה פלילית!