Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

הבנת השלכות המס של רילוקיישן לעבודה

חולמים על חיים חדשים במדינה אחרת? קורצים לכם אתגרים מקצועיים מעבר לים? רילוקיישן עשוי להיות הגשמת חלום עבור רבים, אך לצד ההתרגשות והציפייה, אורבת גם בירוקרטיה מסועפת ומורכבת. בין חיפוש דירה ועבודה ועד התמודדות עם מערכות מס שונות, קל ללכת לאיבוד בים הפרטים.

 

מהו רילוקיישן לעבודה?

רילוקיישן לעבודה הוא מעבר של אדם למדינה אחרת לצורך עבודה. המעבר יכול להיות זמני, לפרק זמן קצוב, או קבוע. רילוקיישן יכול להיעשות על ידי החברה שבה עובד האדם, או על ידי האדם עצמו באופן עצמאי.

 

מדוע אנשים בוחרים לעבור רילוקיישן?

ישנן סיבות רבות לכך שאנשים בוחרים לעבור רילוקיישן. הסיבות הנפוצות ביותר הן:

 • הזדמנויות תעסוקתיות: רילוקיישן יכול לפתוח בפני אדם אפשרויות תעסוקתיות שלא היו זמינות לו במדינתו.
 • שכר גבוה יותר: לעיתים קרובות, שכרם של עובדים ברילוקיישן גבוה יותר משכרם של עובדים מקומיים.
 • השבחת כישורים: רילוקיישן יכול לאפשר לאדם ללמוד ולפתח כישורים חדשים.
 • ניסיון בינלאומי: רילוקיישן יכול להעניק לאדם ניסיון בינלאומי, שהוא יתרון משמעותי בשוק העבודה.
 • הגשמת חלומות: עבור אנשים רבים, רילוקיישן הוא הגשמת חלום לחיות במדינה אחרת.

 

מהן ההשלכות הכלכליות של רילוקיישן?

לרילוקיישן יכולות להיות השלכות כלכליות משמעותיות, הן חיוביות והן שליליות.

השלכות חיוביות

 • שכר גבוה יותר: כפי שהוזכר קודם, לעיתים קרובות שכרם של עובדים ברילוקיישן גבוה יותר משכרם של עובדים מקומיים.
 • הטבות נלוות: עובדים ברילוקיישן עשויים לקבל הטבות נלוות רבות, כגון ביטוח בריאות, דיור, רכב וכדומה.
 • חיסכון: יוקר המחיה במדינות מסוימות עשוי להיות נמוך יותר מאשר בישראל, מה שיכול לאפשר לאדם לחסוך כסף.

השלכות שליליות

 • עלויות רילוקיישן: המעבר למדינה אחרת כרוך בעלויות רבות, כגון הוצאות טיסה, הובלת מטען, מציאת דיור וכדומה.
 • הפסד הכנסה: ייתכן שאדם ייאלץ לוותר על עבודתו הנוכחית ועל הכנסתו לפני המעבר.
 • אי ודאות: רילוקיישן כרוך באי ודאות רבה, הן מבחינה תעסוקתית והן מבחינה אישית.

 

מיסוי הכנסות של עובדים ברילוקיישן

עובדים ברילוקיישן חייבים במס על הכנסותיהם מעבודה, הן בישראל והן במדינה שבה הם עובדים. חובת תשלום המס, מיסוי רילוקיישן, נקבעת על פי מקום התושבות של העובד ועל פי אמנות מס כפול שנחתמו בין שתי המדינות.

תושב ישראל

 • עובד ישראלי שמוגדר כתושב ישראל לצורכי מס, חייב במס על כלל הכנסותיו, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו בחו"ל.
 • במקרים מסוימים, ניתן לקבל זיכוי ממס בישראל בגין מס ששולם בחו"ל.

תושב חוץ

 • עובד ישראלי שמוגדר כתושב חוץ לצורכי מס, חייב במס בישראל רק על הכנסותיו שהופקו בישראל.
 • הכנסותיו מעבודה בחו"ל יהיו חייבות במס במדינה שבה הוא עובד.

הטבות נלוות שמקבל עובד ברילוקיישן, כגון ביטוח בריאות, דיור, רכב וכדומה, עשויות להיות חייבות אף הן במס. חובת תשלום המס נקבעת על פי סוג ההטבה ועל פי מקום התושבות של העובד.

הטבות חייבות במס

 • ביטוח בריאות
 • רכב צמוד
 • דיור
 • ארוחות
 • מענקים

הטבות פטורות ממס

 • השתלמויות מקצועיות
 • ביטוח חיים
 • קרן השתלמות

עובדים ברילוקיישן חייבים לדווח על הכנסותיהם ועל הטבות נלוות שקיבלו הן לרשויות המס בישראל והן לרשויות המס במדינה שבה הם עובדים. אופן הדיווח ותשלום המס נקבע על פי חוקי המס של כל מדינה.

 

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב העוסק בהיבטי מיסוי של עסקאות בינלאומיות ושל תושבי חוץ. תחום זה מתבסס על מספר מושגי יסוד:

מקור ההכנסה: המדינה שבה הופקה ההכנסה. תושבות לצורכי מס: המדינה שבה אדם נחשב תושב לצורכי מס. קביעת זיקה: בחינת הקשרים של אדם למדינה מסוימת לצורך קביעת חבות המס שלו. אמנות למניעת כפל מס: אמנות בין שתי מדינות שמטרתן למנוע מיסוי כפול על אותה הכנסה.

תושבות לצורכי מס נקבעת על פי מספר קריטריונים, כגון:

 • מרכז החיים: המקום שבו אדם מנהל את חייו האישיים והכלכליים.
 • מקום מגורים: משך הזמן שבו אדם מתגורר במדינה מסוימת.
 • משפחה: מקום מגורי משפחתו של אדם.
 • עבודה: מקום עבודתו של אדם.

אדם יכול להיחשב תושב של שתי מדינות בו-זמנית. במקרים אלו, ייקבע מעמדו על פי אמנות למניעת כפל מס שנחתמו בין שתי המדינות.

אמנות למניעת כפל מס הן אמנות שנחתמו בין שתי מדינות במטרה למנוע מיסוי כפול על אותה הכנסה. האמנות קובעות כללים לחלוקת סמכות המיסוי בין שתי המדינות, וכן קובעות פטורים והקלות ממס.

הכללים הנפוצים באמנות למניעת כפל מס

 • כלל המקום הקבוע: הכנסה מעסק או עבודה חייבת במס במדינה שבה קיים "מקום קבוע" לעסק או לעבודה.
 • כלל התלות הקבועה: הכנסה מעבודה חייבת במס במדינה שבה אדם עובד באופן קבוע.
 • כלל המכירה: הכנסה ממכירת נכס חייבת במס במדינה שבה נמצא הנכס.
 • כלל הדיבידנד: דיבידנד ששולם על ידי חברה חייב במס במדינה שבה החברה רשומה.

 

הטבות מס

מדינות רבות מציעות הטבות מס לעובדים ברילוקיישן במטרה לעודד חברות זרות להעסיק עובדים ממדינות אחרות. ההטבות הנפוצות ביותר הן:

 • פטור ממס על הכנסות מעבודה בחו"ל
 • הקלה בשיעור המס
 • ניכוי הוצאות רילוקיישן
 • מענקים והלוואות

הטבות מס בישראל:

 • תושבים חוזרים זכאים לפטור ממס על הכנסות מחו"ל למשך 10 שנים.
 • עובדים ששוהים בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי זכאים לפטור ממס על הכנסותיהם עד לסכום מסוים.
 • ניתן לקבל ניכוי הוצאות רילוקיישן, כגון הוצאות טיסה, הובלת מטען, מציאת דיור וכדומה.

התנאים לקבלת הטבות מס משתנים ממדינה למדינה. בדרך כלל, נדרש העובד לעמוד במספר תנאים, כגון:

 • להיות עובד של חברה זרה
 • לעבוד במדינה זרה לתקופה מינימלית
 • להוכיח קשר למדינה זרה

תנאים בישראל:

 • תושבים חוזרים חייבים לעמוד במספר תנאים, כגון שהייה בחו"ל למשך 6 שנים לפחות וחזרה לישראל לצמיתות.
 • עובדים ששוהים בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי חייבים להציג אישור מהמעסיק.

עובדים ברילוקיישן חייבים לדווח על הכנסותיהם ועל הטבות מס שקיבלו הן לרשויות המס בישראל והן לרשויות המס במדינה שבה הם עובדים. אופן הדיווח ותשלום המס נקבע על פי חוקי המס של כל מדינה.

 

תכנון מס

תכנון מס נכון לפני רילוקיישן יכול לחסוך לאדם סכומים משמעותיים של כסף. תכנון מס יעיל יאפשר לאדם להבין את חבות המס שלו בישראל ובמדינה שבה הוא עובד, וכן למצוא דרכים להפחית את חבות המס שלו.

היתרונות של תכנון מס

 • חיסכון בכסף
 • ודאות לגבי חבות המס
 • הימנעות מקנסות
 • תכנון פיננסי יעיל

ישנן מספר אסטרטגיות תכנון מס שניתן להשתמש בהן לפני רילוקיישן

 • בחירת מקום תושבות לצורכי מס
 • ניצול הטבות מס
 • דחיית תשלום מס
 • הפחתת הכנסה חייבת במס

אסטרטגיות תכנון מס בישראל

 • תושבים חוזרים יכולים לבחור מתי לממש את הפטור ממס על הכנסות מחו"ל.
 • עובדים ששוהים בחו"ל מטעם מעסיק ישראלי יכולים לנסות להפחית את הכנסתם החייבת במס בישראל.

מומלץ להתייעץ עם יועץ מס מוסמך לפני קבלת החלטות הנוגעות לתכנון מס. יועץ מס יוכל לסייע לאדם להבין את חבות המס שלו, לבחור את אסטרטגיית תכנון המס המתאימה לו ולוודא שהוא עומד בכל הוראות חוקי המס.

 

רילוקיישן? אל תתמודדו עם הבירוקרטיה לבד!

עו"ד משה קריסי מתמחה במיסוי בינלאומי ורילוקיישן. עו"ד קריסי יסייע לכם בכל שלבי המעבר, החל מתכנון מס נכון ועד לדיווח ותשלום מס בישראל ובמדינה שבה אתם עובדים.

השירותים של עו"ד קריסי:

 • ייעוץ מקצועי בנושאי מיסוי בינלאומי
 • תכנון מס לפני רילוקיישן
 • הכנת חוות דעת משפטיות
 • טיפול בהליכי ניתוק תושבות
 • דיווח ותשלום מס
 • ייצוג מול רשויות המס

עו"ד קריסי ידוע ב:

 • מקצועיות וניסיון רב בתחום המיסוי הבינלאומי
 • יחס אישי ושירות אדיב
 • זמינות גבוהה
 • מחירים הוגנים

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות, צרו קשר עוד היום!

 

לסיכום

רילוקיישן הוא תהליך מורכב ומרגש, רצוף בהזדמנויות לצד אתגרים.

המאמר הזה נועד להוות עבורכם מדריך מקיף, שילווה אתכם לאורך כל הדרך, החל מהשלבים הראשונים של תכנון ועד להתאקלמות מוצלחת ביעד החדש.

זכרו, תכנון קפדני, גיוס הידע והכלים הנכונים, וגישה חיובית יתרמו רבות להפיכת הרילוקיישן לחוויה מעשירה ומספקת.

הצטיידות במידע רלוונטי, התייעצות עם אנשי מקצוע, ויצירת קשרים עם ישראלים אחרים המתגוררים ביעד, יסייעו לכם להתמודד עם הקשיים שבדרך ולמצוא את דרככם בהצלחה.

הגשמת חלומות ויצירת חיים חדשים במדינה אחרת הן אפשריות בהחלט!

בהצלחה!