Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

גילוי מרצון עבור ירושה

מה עושים כאשר מתקבלת ירושה והכספים אינן מדווחים? מה הן החובות המוטלות על יורשים?

רבים נוטים לטעות כי העובדה כי קיבלו ירושה פוטרת אותם מכל חובה למול רשויות המס ובכך רבים אינם מדווחים על היותם מחזיקים בכספים המוחזקים החשבון בחו"ל.

מדובר בטעות רווחת העשויה להוביל לחקירה פלילית ולקנסות כבדים, למעשה מיום קבלת הכספים בירושה והעברת לחזקתם של היורשים מוטלת על היורשים להצהיר ולדווח על היותם מחזיקים בחשבון בנק בחו"ל במסגרת התקרה ועל ההכנסות הנובעות מאותן חשבונות.

האפשרות לאלה שהסתירו את היותם יורשים ומחזיקים בחשבונות בנק בחו"ל מירושה מוסדרת בהליך גילוי מרצון אותו פרסמה רשות המיסים מעת לעת והמסתיים ביום 31.12.2019 וזאת על מנת להימנע מהליך פלילי והעמדה לדין.

חשוב לדעת ולבדוק היטב עוד בטרם הגשת הבקשה לגילוי מרצון כי בידי היורשים את כל המסמכים הנוגעים לירושה שקיבלו ותשובות למקור הכספים שהופקדו בחשבון הבנק בחו"ל היות שבהעדרן של מסמכים והסברים, רשות המיסים עשויה ונוהגת למסות את הקרן.

במקרים בהם ישנה בעיה עם מקור הכספים והסברים על סכומי הקרן חשיבותו של מקצוע הבקיא בתחום המיסים הוא קריטי, יש לציין כי לתת את הדעת גם לנושאים ובעיות נוספות שעשויות לעלות מהליך גילוי מרצון ועל כן יעוץ מקדים בעניין זה חשוב ובגדר חובה.