Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

תשלום כופר מס הכנסה

ההחלטה על הטלת כופר מס היא החלטה המתבצעת על פי סמכות המוקנית למנהל רשות המיסים להמיר, אישום פלילי בגין  עבירת מס תמורת תשלום כופר מס, במסגרת שיקול הדעת המנהלי.

כופר מס כשמו, בא לכפר על אישום פלילי בעבירת מס בתשלום קנס עונשי, וזאת לאחר שהתגבשה האחריות הפלילית הנוגעת לעבירת המס לגבי אותו נאשם, כופר מס הוא הליך מנהלי שההחלטות לגביו נקבעות על ידי ועדה המתכנסת ברשות המיסים והמפרסמת אחת לחציון את החלטותיה.

ההחלטה על הטלת כופר מתקבלת לאחר שיקולים שונים בהם שוקלת הועדה את בקשתו של נאשם להמיר הליך פלילי בעבירת מס ולהטיל עליו כופר, הועדה שמתכנסת היא ועדה משותפת לאגפי המיסים ופרקליטות המדינה.

להחלטה על הטלת כופר מס, משמעות רבה היות שמדובר בהטבה משמעותית במצבו של חשוד בעבירות מס, למעשה ההחלטה על הטלת כופר מס, היא חלופה לניהול הליך פלילי בבית המשפט דרך הגשת כתב אישום עם כל ההשלכות הנוגעות בעניין זה, הסכנה בשלילית החירות וכן כרוך בהוצאות כספיות משמעותיות, וברישום פלילי.

ההחלטה על קבלת הבקשה או דחייתה והקביעה על סכום הכופר שיוטל על נאשם שמור לשיקוליה של הועדה המתכנסת על פי קווים מנחים כללים שהתגבשו ברשות במיסים ובפרקליטות המגינה כשיקולי בעד ונגד.

תשלום כופר מס הכנסה
תשלום כופר מס הכנסה

לאור העובדה כי מדובר בהליך שתוצאותיו משמעותיות למי שנאשם בעבירת מס וישנה סכנה להגשת כתב אישום נגדו, ישנה חשיבות עצומה כי הגשת הבקשה להמרת ההליך הפלילי לכופר מס יעשה ויערך על ידי איש מקצוע הבקיא בתהליך ובדרך הגשתה של בקשת כופר.

למשרדנו ניסיון עשיר בהגשת בקשות להטלת כופר מס ובקיא בשיקולים המנחים את הועדה להטלת כופר מס בהצלחה רבה לרבות בנוגע לסכומי תשלום הכופר שנקבעו.