Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

תכנון מס בחלוקת עיזבון-ירושה

כאשר מתקבלת ירושה, רבים מאלה שמקבלים ירושה מבקשים לחלק את הרכוש תוך שהם מתעלמים מנושא המס או לא מודעים כי תכנון מס נכון של חלוקת העזבון תגרום להקטנת המס או מניעת מס בכלל. כידוע אין מס ירושה כיום, למרות שנושא זה מתעורר מידי תקופה בעיקר כאשר יש צורך בצמצום גרעון או קביעת יעד גביה של מיסים.

למרות הפטור הקיים, חלוקת העזבון לא מושכלת לאחר הפטירה עלולה לגרור חיובי מס, כך שגם מימוש הנכסים שבעזבון יוביל לתשלום מס. לפיכך, חשוב לתכנן מראש את חלוקת העזבון ע"י הסכם חלוקת עזבון בין כל היורשים על מנת למקסם את הרכוש שביקש/ו המוריש/ים להעניק.

על מנת להינות ולמקסם את התועלת בקבלת הנכסים יש לפעול כך שהסכם חלוקת העיזבון ייחתם לפני שחלוקת העזבון מתחילה, כאשר חישוב המס ותכנון המס עדין קיים ואפשרי. החשש מתשלום מיסים חל בעיקר על נכסי מקרקעין. העברת הנכסים או חלקם, דירות מגרשים בתים או זכויות במקרקעין חייבים בדרך כלל במס עם מכירתם או העברתם. קבלת נכסים בירושה פטורה ממס אך אם יש כמה יורשים יתכן חיוב במס עקב חלוקת הנכסים בין היורשים.

 

כדי להימנע ממס יש לנקוט על מספר פעולות וכללים:

  1. החלוקה חייבת להיות מתוך כלל נכסי העזבון, אין להכניס כספים מבחוץ ואין לשלם תמורה עבור נכס או חלק מנכס. תמורה כזו פירושה קניה ועלולה לגרור תשלום מיסי המקרקעין המתאימים כגון מס שבח  מס רכישה וכו' כך שכלל הנכסים שבעזבון הם רשימה סגורה שאין להוסיף עליה.
  2. הסכם חלוקת העזבון חייב להחתם לפני תחילת החלוקה בפועל. הכנת הסכם לאחר שהחלוקה עשויה לגרום לכך שרשויות המס לא יכירו בחלוקה וכתוצאה מכך תחול חבות במס.

במקרים רבים רצוי לעשות את הסכם חלוקת הירושה לפני הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כדי שניתן יהיה התאים אותם מראש לחלוקה המבוקשת ע"י היורשים ובתנאי שלא יכללו בהסכם נכסים חיצוניים לעזבון.

תכנון מס בחלוקת עיזבון-ירושה
תכנון מס בחלוקת עיזבון-ירושה

סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין ,קובע כי חלוקת נכסים בין יורשים לא תיראה כמכירה, כלומר לא חייבת מס שבח. לשם כך אסור שבתמורה לנכסים ינתן כסף או נכסים אחרים שאינם חלק מנכסי העזבון. גם מס רווח הון לא יחול כל עוד נשמרים הכללים שפורטו לעיל.

גם אם ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה וטרם והחל בחלוקת הנכסים אין מניעה לעשות הסכם חלוקה. במסגרת הסכם כזה רשאי יורש לוותר לטובת יורש אחר על נכסי עזבון והדבר לא יחשב עסקה במקרקעין כל עוד הצדדים הם הורים ילדים או אחים, כלומר ויתור לטובת מי שאינו יורש מהווה עסקה במקרקעין לכל דבר.