Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

שומה עצמית

רבים  מהאזרחים נתקלים במהלך חיי העבודה והעסקים במושג שומה עצמית וזאת כאשר הם מגישים לרשויות דוחות, דו"ח שנתי מס הכנסה או דיווח למס שבח על עסקה, בכל המקרים הללו לאחר הדיווח מוצאת לנישום/ האזרח שומה, שומה עצמית.שומה עצמית כאמור היא שומה שמוצאת לאזרח לאחר שזה העביר דיווח למס הכנסה או למס שבח לגבי הכנסותיו. הדיווח בדרך כלל כולל פירוט על הכנסות, מסמכים ואישורים ופרטים לגבי זיכויים וניכויים המשמשים לצורך חישוב המס המוטל בעקבות אותו דיווח.

 

יש לדעת!!!

שומה עצמית אשר מוצאת ע ידי רשות המיסים, לא מהווה אישור כי רשות המיסים קיבלה את נכונותם של הפרטים המדווחים או אישור לגבי גובה שיעור המס שאותו אזרח חייב. לרשות המיסים, (מס הכנסה ומס שבח) יש סמכות בתקופה של בין 6 חודשים ל8 חודשים לעיין בדיווח שהוגש על ידי האזרח ולתקנו באופן יזום וזאת מבלי לפגוע בסמכויות אחרות המוקנות לרשות המיסים.

למעשה שומה עצמית מהווה אישור על תנאי, ולרשות המיסים ישנה אפשרות לזמן את האזרח למשרדיה לצורך דיון שומה, לדון על הדיווח וזאת במשך תקופה של 3 ועד 4 שנים ממועד הדיווח.מכורח העובדה כי השומה המוגשת עד להפיכתה לסופית, ניתנת לבדיקה ובירור ישנה חובה על שמירת מסמכים וספרים הנוגעים לדו"ח שהוגש עליו מבוססת השומה העצמית.

החובה לשמירת מסמכים וספרים כיום עומדת על 7 שנים מיום הגשת הדו"ח.

שומה עצמית
שומה עצמית

ההבדל בין שומה עצמית לסופית

יש לציין כי אחוז קטן ולטעמנו לא מספק של הדוחות אותם מדווחים אזרחים זוכים לקוד שרובם מייחלים הקובע כי השומה העצמית הפכה לסופית. שומה סופית להבדיל משומה עצמית מסיימת כמעט באופן מוחלט את האפשרות של פקיד המס לדון לגבי אותו דיווח ולמעשה הכרזה על שומה כשומה סופית מהווה אישור על קבלת נכונות הדיווחים של האזרח.

לסיכום שומה עצמית היא הגדרה וקביעה הניתנת לדוח/דיווח שמגיש האזרח באופן עצמאי לרשות המיסים על מנת שזאת תוכל לשום אותו לקבוע את שיעור המס הנגזר, השומה שמוצאת על ידי רשות המיסים מוגדרת שומה עצמית, שהיא שומה זמנית, שומה על תנאי וזאת עד הפיכתה לסופית אם ביוזמת רשות המיסים או לאחר שחולפת תקופת ההתיישנות הקבוע בפקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין.