Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

מה קורה כאשר 2 רשויות מס טוענות טענות שונות בהליכים נפרדים מול האזרח? האזרח מנצח בגדול!

”Hard cases make bad law”

סיפור המקרה הוא..

באדם שעסק לטענתו במסחר במתכות ודיווח כל על הכנסותיו לרשויות המס.

במסגרת חקירת מע"מ הועלתה כנגדו הטענה, כי החשבוניות אותם ביקש לקזז כרכישת מתכות הן חשבוניות פיקטיביות ועוד, כי נשללת טענתו כי הוא סוחר במתכות ולטענת מנהל מע"מ הכנסותיו הם מתיווך בלבד!. לאור זאת נקבע כי החשבוניות שהוא ביקש לקזז כרכישת מתכות אינן מותרות בניכוי. על שומה וקביעה זו הוגש ערעור לבית המשפט.

מנגד, פקיד השומה טען נגדו, כי הכנסותיו הם אומנם ממסחר במתכות, ברם, הם אינן סבירות ואינן עומדות באחוז הרווח המקובל בענף במסחר במתכות ועל כן, הוציא לו פקיד השומה שומות מס על פי מיטב שפיטה, גם על קביעה זו הוגש ערעור לבית המשפט.

כך באופן אירוני 2 רשויות מס טענו טענות הפוכות והאזרח מנגד נאלץ להגיש אף הוא טענות לכל רשות גם הוא כאשר באחד הוא טוען כנגד פקיד השומה כי הוא מתווך בהתאם לטענת מע"מ ואחוז הרווח שדיווח למס הכנסה על כן סביר, ומנגד למע"מ טען כי הוא סוחר ולכן החשבוניות אותם ביקש לקזז כרכישות סחורה כשרות ויש להתיר את ניכוי המע"מ בגינן.

בערעור הנוגע למע"מ, שהפסיקה לגביו ניתנה ב"הסכמה" קודם להכרעה לדיון בערעור מס הכנסה, התקבלה עמדת המדינה ונקבע אכן מדובר בהכנסות מתיווך בלבד ולכן אין להתיר לו קיזוז המע"מ בחשבוניות הרכישה שהציג.

פסיקה זו יצרה באופן אירוני "בעיה" היות שטענות המדינה בערעור מס הכנסה היו הפוכות, לטענות המדינה בערעור במע"מ, ולמרות שהיושבת בדין כבוד השופטת אורית ויינשטין התריעה בפני נציגי המדינה, אלה לא השכילו לחזור בהם מטענותיהם ולא הוציאו למצער שומה חלופית הנוגעת לטענות המערער כי הוא עוסק בתיווך בלבד.

התוצאה המדהימה היא כי ערעורו של האזרח התקבל, היות שבשל העבודה כי לא הוצגה שומה חלופית ולאור הקביעה של בית המשפט בערעור המע"מ וטענות המדינה, הרי שהתוצאה כי הערעור התקבל השומות שהגיש למס הכנסה התקבלו במלואן.

מה קורה כאשר 2 רשויות מס טוענות טענות שונות בהליכים נפרדים מול האזרח האזרח מנצח בגדול!
מה קורה כאשר 2 רשויות מס טוענות טענות שונות בהליכים נפרדים מול האזרח האזרח מנצח בגדול!

וסיפור לא מסתיים כאן…

לא די בכך, ביקש העוסק ממנהל מע"מ כי בעקבות פסק הדין שהתקבל המע"מ בו נקבע כי לא עסק במסחר במתכות אלא בתיווך שיותר לו תיקון העסקאות, מנהל מע"מ סירב וגם על כך הוגש ערעור, בפס"ד שעסק גם בסוגיה קבעה השופטת וינשטיין בניגוד למנהל מע"מ כי יש מקום להתיר לו תיקון דוחותיו.

הערכתנו כי המדינה תערער על פסק הדין היות שהקביעה שהתקבלה בכל הנוגע להתרת תיקון הדוחות למע"מ היא תקדימית ועשויה לשמש עורכי דין מיסים בתיקים בהם ישנה קביעה לגבי אי התרת מס תשומות שמקורם בטענת המדינה בחשבוניות פיקטיביות.

 

לעיון בפס"ד:

ע"מ 11-12-56015 פאר נ' מס הכנסה- חקירות חיפה

ע"מ 13-05-16860 פאר נ' פקיד שומה חיפה

ע"מ 14-09-55599 פאר נ' פקיד שומה חיפה

ע"מ 15-12-10086 פאר נ' פקיד שומה חיפה

ע"מ 15-01-21168 פאר נ' מנהל מע"מ חיפה

לעיון בפס"ד: