Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

קיזוז חשבוניות פיקטיביות

הטיפול בנושא של חשבוניות פיקטיביות הפצתן וקיזוזן נמצא כיום בראש סדר העדיפויות של ראשי רשות המיסים, מדובר בתופעה נרחבת שגורמת נזק לקופת המדינה של מליארדי ₪ ולכן קיימת הכבדה והחמרה משמעותית בטיפול ובפסיקה כנגד עברייני המס.במאמר זה אסקור את הסכנה של בעל העסק בקיזוז חשבוניות פיקטיביות, נקדים ונציין כי בפסיקה ובפרקטיקה הנוהגת ניתנו לחשבוניות פיקטיביות סיווגים ושמות שונים שאמורים להשפיע על תוצאת המס והן על ההיבט הפלילי.הסעיפים הפלילים שנוגעים לקיזוז חשבוניות פיקטיביות נחלקות בין עבירות טכניות לבין עבירות מס מהותיות כאשר ההבדל בינהם הוא בידיעה ובכוונה של העוסק המקזז חשבוניות פיקטיביות להתחמק מתשלום המס.כפי שציינו ישנם סוגים שונים של חשבוניות פיקטיביות: חשבוניות פיקטיביות קלאסיות, חשבוניות מנופחות וחשבוניות זרות.

 

חשבונית מס פיקטיבית קלאסית

בחשבונית מס פיקטיבית קלאסית הן מוציא החשבונית והן העוסק המבקש לקזז את החשבונית מודעים לכך שמדובר בחשבונית פיקטיבית, היות שמדובר בחשבונית שאין מאחוריה שום עסקה. בפועל מוציא החשבוניות "מפיץ החשבוניות הפיקטיביות" מפיץ אותם תמורת עמלה לכל קונה כאשר מי שמשתמש בחשבונית שכזו מבקש באמצעות חשבונית להקטין את התשלום למע"מ באופן בלתי חוקי.

למעשה זה של הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות השלכות חמורות הן בהיבט הכלכלי היות שבמידה ויוכח על ידי שלטונות מע"מ כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות כלפיות מעבר להגשת כתב אישום פלילי חמור, יופעלו על המקזז "כפל מס" על פי סעיף 50 לחוק מע"מ, בנוסף אם מדובר בעוסקץת שהיא בע"מ שלטונות מע"מ יפעלו להרמת מסך כנגד בעל המניות באמצעות סעיף מיוחד שישנו בחוק מע"מ סעיף 106 לחוק ללא צורך בפניה לבית המשפט לצורך הרמת מסך.

בפסק דין רע"פ 0998/01 בעניינו של מ. תורגמן נפסק כי: "  עוסק הרוכש חשבוניות פיקטיביות ומשתמש בהן כאסמכתאות לניכוי מס תשומות, מפחית שלא כדין את סכום המע"מ שעליו להעביר לרשויות. במעשה הניכוי מתקיים יסוד הכוונה להתחמק מתשלום מס. השאלה, אם ידע או חשד כי מוציא החשבוניות לא שילם את המע"מ הכלול בהן, אינה רלוונטית. יתר על כן, אפילו נוכח מקבל החשבוניות כי מוציא החשבוניות אכן שילם את המע"מ הכלול בהן, אין בכך כדי להקים לו זכות להסתמך על החשבוניות הללו לניכוי מס תשומות, ואם עשה כן, מתקיים יסוד הכוונה להתחמק מתשלום מס.

קיזוז חשבוניות פיקטיביות
קיזוז חשבוניות פיקטיביות

חשבונית מס מנופחת

במקרה של חשבונית מס מנופחת שמשקפת עסקת אמת אך הנתונים שבה "מנופחים" כלומר הסכומים הנקובים בחשבונית "נופחו" על ידי הצדדים אף חשבונית זו תסווג כחשבונית פיקטיבית שבה היסוד הנפשי של כוונה להתחמק ממס קיים אף הוא.

 

חשבונית זרה

לגבי סוגית חשבונית זרה מדובר בחשבונית שמקורה בעסקת אמת והסכומים שנקובים בה אכן משקפים את סכום העסקה אך אין זהות בין מוציא החשבונית לבין נותן השירות ו/או מוכר הטובין, במקרה שכזה תסווג חשבונית זו כ"חשבונית זרה" שהיא אחד מהענפים של חשבוניות פיקטיביות אך במקרה זה בשונה מהמקרים הקודמים שהיסוד הנפשי ברור בו, במקרה של חשבונית זרה יכול לטעון עוסק ל"תום לב". טענת תום הלב יכולה להטען מקום בעל העסק לא ידע והוכח כי הוא עשה ככל יכולתו וידיעתו המשגת לוודאות כי מדובר בחשבונית מס כשרה, ובמה הדברים אמורים?

אדם שקיבל שירות מחברה לצורך הדוגמא, כאשר מי שהתנהל מולו התחזה לבעל החברה או מי שפועל מטעמה באופן חוקי והציג בפני בעל העסק אסמכתאות לכך ומנגד בעל העסק עשה את כל הבדיקות האפשריות לוודא שאכן מי שפועל מולו הוא אכן בבעל החברה או מורשה מטעמה, באתר משרדנו ישנו מאמר מפורט שאנו ממליצים לכל קורא לעיין בו, כיצד ניתן לצמצם את חוסר הוודאות של בעל העסק וכיצד להיזהר משימוש בחשבוניות פיקטיביות.

חשבונית זרה

 

תום לב

נציין כבר כי גם אם הוכח תום הלב על ידי בעל העסק וזה הוכיח כי לא הייתה לו כל כוונה להתחמק ממס הרי שבמרבית המקרים לא יותר ניכוי של התשומות בגין אותם חשבוניות בכל אופן, תום הלב יעמוד לו מהבחינה הפלילית.

קיזוז חשבוניות פיקטיביות מעבר למשמעות של אי התרת ניכוי המס והטלת כפל המס עשויות לחול על העוסק סנקנציות נוספות של פסילת ספרים, ככל שימוש לא נכון וזהיר בחשבוניות מס פיקטיביות עשוי במקרים רבים לקבוע את עתיד העסק בכללותו.

 

לסיכום

יש להקפיד הקפדה יתרה בעת שימוש בחשבונית מס, יש לוודאות שמי שנותן לנו את השירות או מוכר הטובין אכן רשאי ומוסמך להוציא את החשבונית, לערוך את כל הבדיקות האפשרויות על מנת להוכיח במקרה שיטען כנגד בעל העסק כי השתמש חלילה בחשבונית פיקטיבית את טענת תום הלב.

לסיום, שימוש בחשבוניות פיקטיביות עשוי לקבוע את גורל העסק וכאשר מדובר בשימוש שיש בו כוונה להתחמק ממס אזי מדובר בעבירת מס חמורה שעשויה להוביל לכתב אישום ולעונש מאסר משמעותי כנגד מי שקיזז חשבוניות פיקטיביות.