Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פסילת ספרים "נשק יום הדי(ו)ן", של רשויות המס

פסילת ספרים טכנית או מהותית, נקבעת לאחר שרשות המיסים ביצעה ביקורת בעסק, ביקורת יזומה או שלא יזומה.

משמעותה של פסילת ספרים במס הכנסה היא לעיתים רבות, הרת אסון לעסק, היות שלמשמעויות שנכרכות מעצם הפסילה יכולה להיות השפעה מהותית על העסק עד לקריסתו.ביקורת ניהול ספרים תפקידה היא לאפשר לפקיד המס לבדוק את איכות הספרים אותו מנהל בעל עסק, בזמן אמת.להבדיל מבעל העסק, הבקיא בנתונים העסקיים, לפקיד המס, באופן כללי הרוצה לבחון האם דיווחיו של בעל העסק משקפים נכונה את מצבו של העסק ואת ההכנסה המלאה ישנה מגבלה, היות שהבדיקה של רשות המיסים שלא במסגרת ביקורת ניהול ספרים מתאפשרת בדיעבד, רק לאחר שבעל העסק מגיש את דוחותיו לרשות המיסים.

המחוקק שהיה ער למגבלותיו של פקיד המס, אפשר סמכויות נרחבות בפקודת מס הכנסה לפקיד המס, ביניהן כניסה לחצריו של עסק וסמכות דרישה של פרטים ומסמכים וידיעות שונות מבעל העסק המחויב לתת למסור אותם.

סמכות זו כפי שמופיעה בסעיפים 135 ו135א' לפקודת מס הכנסה, מאפשרת לפקיד השומה, לבצע ביקורות יזומות ולא יזומות תוך כניסה לחצרי בעל העסק תוך דרישה מבעל העסק לחשוף את ספריו ואת פנקסיו בפני פקיד השומה, באופן מיידי.

למשמעות של ביקורת ניהול ספרים כפי שציינו בראשית המאמר משמעות רבה היות שלתוצאה שלה, ישנן השלכות משמעותיות לגביהן נרחיב כעת:

ליקויים שמתגלים במהלך ביקורת ניהול ספרים יכולים להיות ליקויים, מהותיים או טכניים, המשמעות של קביעת סוג הליקוי אף לו משמעות רבה לגבי הקביעה של פקיד השומה לגבי ספריו של בעל העסק ולתוצאות של ביקורת המס.

פסילת ספרים _נשק יום הדי(ו)ן_, של רשויות המס
פסילת ספרים _נשק יום הדי(ו)ן_, של רשויות המס

ליקוי טכני– ברובו הגדול יוביל לכך שבעל העסק יוזהר כי עליו לתקן את הליקויים, מדובר בשפת הכדורגל בהוצאת "כרטיס צהוב" לבעל העסק, אך לא רק, אומנם, ליקוי זה לא יוביל לפסילת ספריו אך במהלך דיון שומה, ישנה משמעות לליקוי זה.

ליקוי מהותי– "הכרטיס האדום" הוא למעשה ליקוי, שלדעת פקיד השומה הוא מאיין מיכולותו של פקיד השומה לבחון ולבדוק את דיווחיו של בעל העסק לפקיד השומה א מנהל המע"מ. ליקוי מהותי, בהעדר ייצוג נכון עשוי להוביל לפסילת ספריו של הנישום ולכך המשמעות הגדולה ביותר.

פסילת ספרים במס הכנסה היא למעשה קביעה של פקיד השומה כי ספריו של בעל העסק אינם עוד משקפים נכונה את ההכנסות של העסק הספציפי, פסילת ספרים מעניקה סמכות לפקיד השומה לשום את בעל העסק לפי מיטב שפיטתו וכמובן לגבות את המס בגין קביעה זו.

על פסילת ספרים ותוצריה שהיא החלטה מנהלית ניתן לערער ראשית מול פקיד השומה או מנהל מע"מ במסגרת שימוע והשגה ולאחר שאלה לא הועילו לבית המשפט המחוזי דרך הגשת ערעור.

להחלטת פקיד השומה או מנהל מע"מ על פסילת הספרים של בעל העסק ישנה משמעות לגבי סיכויי הערעור ולגבי הנטלים שבעל העסק צריך להרים כדי לשכנע את בית המשפט כי נפלה שגגה בהחלטת פקיד השומה או מנהל מע"מ לפסול את ספריו של בעל העסק.

בפסיקה נקבע כי נטל השכנוע במקרים רגילים בהם פקיד השומה ו/או מנהל מע"מ שם את הכנסתו של בעל עסק  לפי מיטב שפיטתו מוטל על רשות המיסים, לעומת זאת, במקרה של פסילת ספרים נטל זה מועבר על כתפיו של בעל העסק, ומדובר בנטל כבד.

לאור משמעותה הקריטית של הליך ביקורת הספרים ותוצאות פסילת ספרים בנס הכנסה, יש להעניק להליך השימוע וההשגה מול פקיד השומה את כל כובד המשקל, ועל כן המלצתנו היא כי במקרה וחלילה והתקבלה הודעה מפקיד השומה או ממנהל מע"מ הודעה על כוונה לפסול את ספרי העסק, יש להיערך בהתאם ולפנות לעו"ד מיסים המומחה והבקיא בתחום על מנת שינהל עבורכם את ההליך.

למשרדנו ניסיון רב ומוצלח בליווי בעלי עסקים רבים בהליכי פסילת ספרים, הצלחות אלו נרשמו לאור הניסיון והידע הרב של למעלה מ- 20 שנה בתחום המיסים. בעל ומייסד המשרד, עורך דין משה קריסי, עו"ד מיסים, יוצא רשות המיסים הוא בעל ניסיון וידע רב בתחום המיסים.