Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פטור מס לנכה, כיצד משיגים ומה הן ההטבות?

בפקודת מס הכנסה במדינת ישראל, נקבע כי ישנן אוכלוסיות מסוימות אשר זכאיות לקבלת הקלות מיסוי. אחת האוכלוסיות הללו, היא ציבור הנכים ובמדריך זה, נסביר באריכות על הדרכים השונות לקבלת פטור מס לנכה, כיצד משיגים ומה הן ההטבות המוענקות למי שנמצא זכאי.

 

מה הן ההטבות לבעלי פטור מס לנכה ומי זכאי לקבלתן?

על פי פקודת מס ההכנסה במדינת ישראל, אנשים שהוכרו כבעלי אחוזי נכות בשיעור של 100 אחוזים, כמו גם עיוורים עם תעודת עיוור, פטורים מתשלום מס הכנסה. זאת בנוסף למי שהוכרו כבעלי נכות בשיעורים נמוכים מכך, אשר עשויים להיות גם הם זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה, בהתאם לסוג הכנסתם ולאחוז הנכות שנקבע להם.

חשוב לדעת כי גם נכים אשר המוסד לביטוח לאומי טרם קבע עבורם דרגת נכות מעבודה, אולם הם לוקים בפגיעה רפואית מסוג כזה או אחר, יכולים להגיש בקשה להתייצבות מול ועדה רפואית משותפת שכוללת נציגים מטעם מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי כאחד.

זאת כחלק מהתהליך למימוש הזכות לקבלת הטבת המס הנ"ל. כמו כן, בנוסף לקבלתו של פטור מס לנכה, העומדים בתנאי הזכאות רשאים אף לנצל נקודות זיכוי במס הכנסה מסוגים אחרים ובהן נקודות זיכוי להורים לילדים נכים או עיוורים, נקודות זיכוי עבור בני זוג נכים וכן הלאה.

 

התנאים המזכים בפטור מס לנכה

סעיף 9 סעיף קטן 5 לפקודת מס הכנסה, מגדיר תנאים ברורים שבהתקיים אחד מהם או יותר ניתן לבקש ממס ההכנסה שיאפשר לאדם בעל נכות או ליקויים רפואיים המוכרים כנכות, לקבל פטור מתשלום מס. עם התנאים המזכים בפטור זה, ניתן למנות:

 • דרגת נכות של 100%
 • דרגת נכות של 90% נכות על רקע פגיעה באיברי הגוף ובהתאם לחישוב מיוחד
 • דרגת נכות של 89% שנקבעה בהתאם לחישוב מיוחד.

 

מהו אותו חישוב מיוחד המתבצע בהקשר לאישור הזכאות לפטור מס לנכים?

החישוב המיוחד המתבצע בהקשר זה, הוא תחשיב המבוסס על מבחנים שונים שנועדו להעריך את היקף הזכאות של הנישום להקלות מיסוי. חישוב זה מבוצע על בסיס פקודת מס הכנסה בנוסף לחוקי משנה אחרים כמו חוק הנכים, חוק שירותי סעד, חוק התגמולים וכיוצא באלו.

 

סייגים לעניין קבלת פטור מס לנכה

חשוב לדעת כי קבלת פטור מס לנכה אפשרית רק למי שלוקים בנכות רפואית ולא בנכות המוגדרת כתפקודית. בנוסף לכך, הפטור יוענק לנכה רק אם תקופת הנכות שלו נמשכת 184 יום ומעלה. כך עשוי להתרחש מצב שבו אדם שנכותו הכוללת נמשכת פחות מ- 184 יום לא יהיה זכאי לקבלת הפטור ממס לנכה. פטור זה יהיה מוגבל עד תקרת ההכנסות של הנישום הנ"ל.

 

איך נקבעת תקרת הפטור?

זוהי תקרה המשתנה ומתעדכנת כל שנה, כאשר עבור כל סוג הכנסה ישנו תחשיב שונה שבהתאם לו התקרה נקבעת. כך למשל, הפטור ממס הכנסה לנכים שמקור הכנסותיהם ביגיעה אישית כמו משכורת או הכנסות מעסק, לא יהיה זהה לפטור ממס הכנסה לנכים שהכנסותיהם מקורן במקורות אחרים, כדוגמת הכנסה מריבית או מדמי שכירות.

 

שינויי חקיקה משנת 2022 שחשוב להכיר לעניין קבלת הפטור ממס לנכים

בינואר 2022 נכנס לתוקפו תיקון לפקודת מס ההכנסה שמספרו 257. תיקון זה בא לתקן את סעיף 9 (5) המגדיר את התנאים המזכים בפטור מס לנכה בגין הכנסה מיגיעה אישית.

התיקון החדש מורה על ביצוע הבחנה בין מי שזכאי לקבלת קצבה חודשית בהתאם לחוק הנכים או על פי חוק הפיצויים לנפגעי פעולות האיבה, שלגביהם חל סעיף  9 (5) (א) בפקודת מס הכנסה, ובין מי שלא זכאים לקצבה כאמור, שלגביהם חל סעיף 9 (5) (א1). הבחנה זו מביאה להפחתת תקרת הפטור ממס הכנסה עבור אותם הנכים שאינם זכאים לקצבה.

שינויי חקיקה משנת 2022 שחשוב להכיר לעניין קבלת הפטור ממס לנכים

 

תקרות הפטור ממס לנכה העדכניות לשנת 2022

בהמשך לאמור לעיל, הכנסות מיגיעה אישית של נכים שהוכרו כבעלי 100% נכות וזכאים לקצבה חודשית, תהיינה פטורות ממס עד התקרות שלהלן (המעודכנות לשנת 2022):

 • לנכים שנקבעה נכותם וזכאותם לקבלת קצבה חודשית למשך שנה ומעלה – תקרת הפטור ממס הכנסה תהיה 628,800 ש"ח בשנה.
 • לנכים שנקבעה נכותם למשך שנה ומעלה אך זכאותם לקבלת קצבה חודשית נקבעה למשך תקופה קצרה מכך – תקרת הפטור ממס הכנסה תהיה 409,200 ש"ח בשנה, כפול חלקה היחסי של שנת המס שבה נקבעה זכאות הנישום לקצבה.

הכנסות מיגיעה אישית של נכים שלא הוכרו כזכאים לקבלת קצבה חודשית, אך נקבעו להם 90% נכות ומעלה (ובמידה ומדובר בנכות מצטברת, תיכלל בחישוב נכות של 40% ומעלה בגין ליקוי אחד), תהיינה פטורות ממס עד התקרות שלהלן:

 • לנכים שנקבעה נכותם למשך שנה ומעלה – תקרת הפטור ממס הכנסה תהיה 409,200 ש"ח בשנה.
 • לנכים שנקבעה נכותם למשך 185 עד 364 ימים – תקרת הפטור ממס הכנסה כפי שהוצגה לעיל תשוקלל באופן יחסי למספר חודשי הנכות המוכרים.

 

כיצד משיגים פטור מס לנכה?

את הזכאות לפטור במס הכנסה לנכה ניתן לממש באופן הבא:

 

מי שטרם נקבעה לו דרגת הנכות המזכה בפטור ממס

יידרש להגיש בקשה להופיע מול ועדה רפואית מטעמם של מס הכנסה והביטוח הלאומי. מן הראוי להדגיש כי הליקויים שבעטיים יקבעו אחוזי הנכות על ידי ועדה זו, הם רק ליקויים רפואיים בניגוד לליקויים תפקודיים שאינם משוקללים לעניין חישוב הזכאות.

 

מי שנקבעה לו כבר דרגת נכות רפואית המזכה בפטור ממס

יגיש למס הכנסה טופס בקשה לקבלת פטור מס לנכה בצירוף המסמכים להלן:

 • פרוטוקול מהוועדה הרפואית אשר קבעה את אחוזי הנכות שלו
 • שכירים יצרפו לבקשה את תלוש השכר האחרון שלהם מכל אחד ממעסיקיהם.

 

איך מגישים את הבקשה לקבלת הפטור?

את הבקשה למתן הפטור ניתן להגיש באופנים הבאים:

 • במסגרת ביצוע תיאום מס אונליין לשנת המס הנוכחית.
 • על ידי שליחת הטפסים לפקיד השומה באיזור מגוריו של המבקש באמצעות הדואר.
 • ישירות במשרדי פקיד השומה באיזור מגוריו של המבקש בלוויית המסמכים הנ"ל.

 

מי שנקבעה עבורו זכאות לפטור ממס על רקע נכות מזכה צמיתה, והוא שכיר אצל מעסיק יחיד או בעל משלם קצבה יחיד – יקבל מפקיד השומה במס הכנסה אישור כללי לשנים הבאות שאותו יידרש להגיש למעסיקו או לגוף שמשלם את  הקצבה שלו.

איך מגישים את הבקשה לקבלת הפטור?

 

נבדקתי בוועדה הרפואית – מה השלב הבא?

לאחר בדיקת הוועדה הרפואית המשותפת לביטוח הלאומי ולמס הכנסה, הודעה על החלטתה של הוועדה נשלחת לכתובת הרשומה של המבקש. היה ובקשתכם לקבלת הפטור ממס לנכים אושרה, תקבלו עדכון מפקיד השומה בדבר החלטת הוועדה על היקף זכאותכם בכפוף להוראות בפקודת מס הכנסה.

כאמור, נישומים ששכרם משולם בידי מעסיק יחיד, יקבלו מפקיד השומה אישור כללי בנוגע לזכאותם לפטור זה, ואותו הם יידרשו להעביר למעסיק או לגוף שמשלם את קצבתם, על מנת לממש את זכאותם לפטור בפועל. מנגד, נישומים המועסקים אצל כמה מעסיקים, יידרשו לעשות תיאום מס לאחר שקיבלו אישור לבקשת הפטור עצמו.

 

לסיכום

משרד עורך דין משה קריסי מספק ייעוץ משפטי מקצועי וליווי אישי לבעלי נכויות ומגבלות רפואיות מסוגים שונים, בדרך למימוש זכויות מול רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי. הסיוע מטעם משרדנו נועד להבטיח כי תוכלו למצות את מלוא הטבות המיסוי שהחוק מעמיד לרשותכם בהווה או רטרואקטיבית, עם מינימום מכשולים בירוקרטיים בתהליך ובפרק זמן סביר והוגן.

לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית עם עו"ד קריסי – מלאו את פרטיכם בטופס יצירת הקשר להלן – לחצו כאן!

פטור מס לנכה, כיצד משיגים ומה הן ההטבות?