Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

פטור מס הכנסה לנכה או עיוור

פטור ממס הכנסה לעיוור / פטור ממס הכנסה לנכה

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:

פטור ממס הכנסה לעיוור – נכה בשיעור של 100% , נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד

פטור ממס הכנסה לנכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור העולה על 89% לפי חישוב מיוחד, הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.

התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר הכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- ‎100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות ליקוי ראייה חמור – על פי אחד החוקים הבאים:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב), חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957, חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל – 1970, פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995, חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור)  זכאים לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

פטור מס הכנסה לנכה או עיוור
פטור מס הכנסה לנכה או עיוור

יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף הקודם או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו – רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לקבלת מידע נוסף, על תהליך הגשת הבקשה, מה הם התנאים לגבי נכים שאינם עיוורים או בעלי נכות מיוחדת שעברו אירוע רפואי ומעוניינים לגשת לועדה רפואית? על מנת לבחון את זכאות לפטור מס הכנסה ניתן לפנות למשרדנו – עורך דין מיסים, משה קריסי.