Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

עבירות מע"מ, עבירות טכניות ומהותיות.

עבירות מע"מ הן עבירות מס מהחמורות שישנן בחוקי המס השונים וזאת בשל אופיין של העבירות ובשל עקרון הטלת מס ערך מוסף.מס ערך מוסף הוא מס עקיף המוטל על מתן שירות או מכירת נכס על הצרכן הסופי. חובת ומנגנון התשלום הוטל על בעלי עסקים שנקבעו שלא בטובתם כ"גובי המס" בפועל ואלה האמורים להעבירו לקופת המדינה במועד הדיווח כפי שנקבע להם על ידי רשויות המס.עבירות המס נחלקות לעבירות טכניות ולעבירות מהותיות. יש לציין כי גם לגבי העבירות הטכניות נקבעו בחוק סנקציות עונשיות חמורות.

 

עבירות טכניות

העבירות הטכניות ברובן קבועות בחוק מס ערך מוסף בסעיף 117א לחוק, עבירות מסוג עוון שהעונש לגביהן עשוי להגיע אף למאסר בפועל והטלת קנסות כבדים.

מדובר בעיקר בעבירות שהן ברובן עבירות סירוב או נמנעות למסור ידיעה, מסמך, פנקס או דוגמה שיש חובה למסרם, לאחר שישנה דרישה חוקית לעשות כן;

להלן

דוגמאות מהחוק:

  • סירוב או נמנעות להתייצב לחקירה לאחר שנדרש לעשות כן;
  • מסר ידיעה לא נכונה או לא מדויקת בלא הסבר סביר או שמסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור;
  • לא עשה את המוטל עליו לעניין רישומו;
  • הוציא חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או לאחר שנאסר עליו לעשות כן;
  • לא הגיש במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה או תקנות לפיו, לרבות דו"ח שהוא חייב להגישו על-פי דרישת המנהל;

ועוד.

יש לציין כי לגבי עבירות אלה בשל היותן טכניות, הן נעברות אף שלא הייתה במקור בהן כוונה ו/או מטרה להתחמק ממס והן כוללות אף עבירות שנעברות על ידי בעלי תפקידים בעסק לרבות נותני השירות, רו"ח, יועצי המס וכדו'.

חשיבותו של ליווי מקצועי, של איש מקצוע, עורך דין מיסים, עורך דין מע"מ הבקיא בתחום המע"מ כאשר עולה חשד ראשוני לעבירת מס, עבירת מע"מ היא קריטית ויש צורך בליווי עורך דין מיסים.

עבירות מע''מ, עבירות טכניות ומהותיות.
עבירות מע"מ, עבירות טכניות ומהותיות.

עבירות מהותיות

העבירות המהותיות כפי שנקבעו בחוק מע"מ בסעיף 117ב, הין עבירות שנעשו מתוך כוונה להעלים ו/או ניסיון להתחמק מתשלום מס. מדובר בעבירות מסוג פשע שהעונש שנקבע לגביהן הוא 5 שנים מאסר.

מדובר בעבירות חמורות שעשויות להוביל במקרים מסוימים להשלכות הנוגעות לעבירות הקבועות בחוק איסור הלבנת הון ולענישה חמורה מאוד, לרבות סנקציות חילוט.

דוגמאות מהחוק:

(1)   מסירה של  ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור;

(2)   המשיך לנהל עסקאות לאחר שנאסר עליו לעשות כן או לפני שמילא את התנאים להמשך עיסוקו;

(3)   הוציא חשבונית מס או מסמך הנחזה כחשבונית מס, מבלי שעשה או התחייב לעשות עסקה שלגביה הוציא את החשבונית או את המסמך האמור;

(5)   ניכה מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38;

(6)   הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות;

(7)   זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך אחר שנדרש לנהלו או למסרו, או שהרשה או שלא מנע מאחר לעשות כאמור;

כפי שציינו מדובר בעבירות כוונה מתוך מטרה להתחמק  או להשתמט מתשלום המס, ועל כן ייצוג הנושא הוא קריטי כבר בשלב הראשוני, היות שלעיתים רבות עשויות להיות השלכות חמורות מאי ליווי מקצועי.

יש לציין כי בשל תופעת ההפצה והשימוש של חשבוניות פיקטיביות ו/או זרות עשויים בעלי עסקים רבים להיחשד כמי שביקשו להתחמק ו/או להשתמט מתשלום המס ועל כן יש להשתמש בשירותיו של עורך דין מיסים, עורך דין מע"מ במקרה בו זומנתם לחקירה במשרדי מע"מ.

משרדנו מעניק שירות של ליווי וייעוץ לבעלי עסקים בתחומי המס השונים, לרבות מתן חוות דעת מיסויות בתחום העשויות במקרים מתאימים למנוע את הסתבכותם של בעלי העסקים.

המשרד מעניק שירות של ליווי של נחקרים החשודים בעבירות מס ועבירות מע"מ. במשרד עו"ד יוצאי רשויות המס בעל הניסיון הטוב והמתאים, מייסד ובעל המשרד, עו"ד ויועץ המס, משה קריסי, יוצא רשויות המס, בעל ניסיון  של למעלה מ-20 שנה בתחום המיסים.

עבירות מהותיות