Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

הטלת כפל מס – עונש על הפצת חשבוניות פיקטיביות?

כפל מס היא סנקציה חמורה המוטלת על עוסק, מדובר בהליך מנהלי שפועל יוצא שלו היא ענישה אזרחית על הפצת או קיזוז חשבוניות פיקטיביות שלא כדין. הליך זה מופעל  כאשר מתברר למנהל מע"מ כי העוסק קיזז מס תשומות שלא כדין (קיזוז חשבוניות פיקטיביות), או שהוציא חשבונית מס שלא כדין (הפצת חשבוניות פיקטיביות).

 

מה קובע החוק?

סעיף 50(א) לחוק מע"מ מסדיר את האופן ואת התנאים בהם יוטל על עוסק תשלום כפל מס. סעיף 50 לחוק כותרתו "הוצאת חשבונית מס שלא כדין" והוא קובע כי:

"50( .א) אדם שאינו רשאי לפי סעיף 47 להוציא חשבונית מס, והוציא חשבונית מס או הוציא מסמך הנחזה כחשבונית מס אף אם חסרים בו פרטים הנדרשים לענין חשבונית מס, יהיה חייב בתשלום כפל המס המצוין בחשבונית או המשתמע ממנה.

(א1 )עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, רשאי המנהל להטיל עליו כפל מס המצוין בחשבונית או המשתמע ממנה, אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין"

כפל המס כאמור מוטל במקרים בהם עצם הוצאת חשבונית המס הוצאה על ידי מי שאינו היה רשאי להוציאה על פי חוק ( הפצת חשבונית פיקטיבית) וכן על מי שניכה את אותה חשבונית (קיזוז חשבוניות פיקטיביות). אולם, ניתן לראות את הבדל הניסוח בין תתי הסעיף, ובהבחנה בין מוציא החשבונית ולמקבל החשבונית כאשר לגבי האחרון מדובר בחזקה שניתנת לסתירה, היות שהוכחת אי ידיעה כי מדובר בחשבונית פיקטיבית עשויה לפטור את המקבל-מקזז מתשלום כל המס.

במאמרנו לגבי נושא של חשבוניות פיקטיביות נגענו במספר בדיקות שמתחייב בהם עוסק לערוך בטרם יקזז מס תשומות, בדיקות אלה אינן רשימה סגורה והכללים לגבי מתעדכנים מידי פעם בפסיקה שניתנת לגבי קיזוז חשבוניות מס הנחשדות כפיקטיביות.

הטלת כפל מס - עונש על הפצת חשבוניות פיקטיביות
הטלת כפל מס – עונש על הפצת חשבוניות פיקטיביות

מתי לפנות לעו"ד?

כפי שציינו בתחילת מאמר זה, הסנקציה בגין קיזוז חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין, היא סנקציה חמורה, היות שמדובר בנטל תשלום חמור שלעיתים תחת ההיגיון הכלכלי של עסקה, במיוחד כאשר מדובר בעסקים בעלי שולי רווח נמוכים. הטלת סנקציה מעין זו עשויה במקרים מסוימים להוביל לקריסתו של עסק ועל החשיבות על עמידה על המשמר היא חשובה.

על החלטת המנהל להטיל כפל מס ניתן להשיג בפני המנהל שיערוך שימוע בטרם הטלת כפל מס, כאשר גם על החלטה זה ניתן לערער לבית המשפט. היות שמדובר בהליך רגיש שתוצאותיו עשויות לקבוע את גורלו ועתידו של עסק, יש לפעול באמצעות מומחה מס, עו"ד הבקיא בנושא חשבונות פיקטיביות. יש לציין כי רבות מהקביעות לגבי הטלת כפל מס מתקבלות לאחר חקירתו של העוסק באזהרה שעה שעולה חשד למעורבותו וידיעתו לגבי טיבן של חשבוניות המס, ועל כן על מנת להתמודד כראוי עם חשדות אלו יש לשמור על זכות ההיוועצות עם עו"ד כבר כאשר עולה חשד.