Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

התיישנות בעבירות מס

הנושא של התיישנות עבירות מס הוא נושא מרתק וזאת בשל השוני בהתייחסות בין חוקי המס השונים, וההשוואה לחוק העונשין. היחס שמקבלת כל עבירה בחוקי המס השונים בעלת השפעה מכרעת לעניין השומתי/האזרחי.עבירות מע"מ נחלקות לעבירות עוון ופשע, כאשר נושא ההתיישנות שנקבע לעבירות מסוג זה בחוק העונשין הוא 5 שנים ו- 10 שנים בהתאמה. בחוק מע"מ להבדיל מפקודת מס הכנסה אין התייחסות ספציפית לעניין התיישנות עבירות המס, לעומתו, פקודת מס הכנסה קובעת תקופת התיישנות עבירות מס של 6 שנים לגבי עבירות קלות טכניות ו- 10 שנים לגבי עבירות מהותיות.

נציין כי לעניין האזרחי השומתי נקבעו כללים די ברורים, כאשר החוק מע"מ ישנו פרק זמן של 5 שנים ממועד הדיווח בו מנהל מע"מ יכול לקבוע שומה, כאשר במקרים בהם התבצעה עבירה מהותית, כאשר הורשע אדם או כופרה העבירה פרק הזמן בו ניתן לשום את אותו אדם מתארך  ל- 10 שנים.

בפקודת מס הכנסה נקבעו כללים דומים, שנושקים במעט לנושא התיישנות עבירות מס גם כאן במקרים של הרשעה בעבירות מהותיות על פי פקודת מס הכנסה ו/או מע"מ, (יש לציין כי מדובר גם במקרים שהעבירה כופרה בצורת תשלום כופר מס) ישנה סמכות מיוחדת לפקיד שומה של הארכת מועדים לדון בשומות.

על פי חוק העונשין מרוץ ההתיישנות מחל ממועד ביצוע העבירה כאשר, פתיחת חקירה עוצרת את ספירת תקופת ההתיישנות, אולם פרשנות רשות המיסים לעניין זה מחמירה וקיבלה את אישורו של בית המשפט כי עבירות מסהן עבירות נמשכות ועל כן כל עוד לא מוסר המחדל מדובר בעבירה נמשכת שאינה מתיישנת.

עניין נוסף כי כאשר מדובר על עבירות מס חמורות על פי פקודת מס הכנסה  וחוק מע"מ נכללו בחוק איסור הלבנת הון כעבירות מקור, עבירות אלו לא מתיישנות לעולם.

לסיכום, יש להבדיל בין עבירות טכניות לעבירות מהותיות, כאשר במקרים של עבירות מהותיות חמורות, כאלה שנקבעו כעבירות מקור לא חלה לגביהן התיישנות, בשל המורכבות והייחודיות של עבירות מס בכל מקרה בו ישנו חשד לעבירת מס, או חלילה נפתחת חקירה, יש להתייעץ מידית עם מומחה מס, עורך דין מיסים, וזאת על מנת להתמודד כראוי למול רשויות המס בנושא התיישנות עבירות המס.

התיישנות בעבירות מס
התיישנות בעבירות מס