Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

השפעתן של חשבוניות פיקטיביות על דיווח כספי וחובות מס

חשבוניות פיקטיביות הן חשבוניות שנוצרו על ידי בעל עסק, ללא עסקה אמיתית שעומדת מאחוריהן. חשבוניות אלו משמשות לעיתים קרובות להונאת רשויות המס וצמצום החבות של בעלי עסקים במס הכנסה ובמע"מ. במאמר זה נבחן את השפעתן של חשבוניות פיקטיביות על דיווח כספי וחובות מס בישראל, וננתח את הדרכים שבהן חשבוניות פיקטיביות יכולות להוביל לחיובי מס גבוהים יותר בסופו של דבר.

 

מהן חשבוניות פיקטיביות ולמה הן משמשות?

חשבוניות פיקטיביות הן חשבוניות שנוצרו על ידי עסק, ללא עסקה אמיתית מאחוריהן. חשבוניות אלו משמשות לעיתים קרובות להונאת רשויות המס ולצורך ניפוח ההוצאות העסקיות באופן בלתי חוקי, כדי להפחית את חבות המס של בעל העסק.

מדובר בחשבוניות מס המונפקות בלי שניתן כנגדן מוצר או שירות בשווי המתאים לסכום המופיע בהן, אם בכלל. היינו, אלו הן חשבוניות שנוצרות ללא עסקה ממשית בין הצדדים.

החשבוניות הללו נועדו בפועל להגדלת ההוצאות העסקיות של הצד מקבל החשבונית, בראי מס הכנסה מחד ולעיבוי מס התשומות שנקוב בחשבונית לצרכי מע"מ, מאידך.

למותר לציין כי הפקת חשבונית פיקטיבית כמו גם השימוש בה ביודעין, מהוות עבירה פלילית ואזרחית כאחד.

 

מהי השפעתן של חשבוניות פיקטיביות על דיווח כספי וחובות מס של עסקים בישראל?

לחשבוניות פיקטיביות השפעה משמעותית על דיווח כספי וחובות מס בישראל. בטווח הקצר, חשבוניות אלו יכולות להוביל להקטנת חבות המס של החברה ובתוך כך – להגדלת שורת הרווח שלה בפועל. עם זאת, בטווח הארוך, חשבוניות אלו יכולות להוביל לבעיות רבות, כולל:

  • דיווח כספי לא אמין: חשבוניות פיקטיביות יכולות להוביל לדיווח כספי לא אמין, מה שיכול לפגוע ביכולת של המשקיעים והגופים המממנים להעריך את מצבה הפיננסי של החברה בפועל.
  • חיובי מס גבוהים יותר וקנסות: בסופו של דבר, רשויות המס עשויות לגלות את החשבוניות הפיקטיביות ולדרוש מבעל העסק או מהחברה שפעלו לניפוח הוצאותיהם לשם הקטנת חבות המס שלהם, לשלם את הפרשי המסים שנוצרו בגין העסקאות הפיקטיביות.
  • בעיות משפטיות: שימוש בחשבוניות פיקטיביות יכול להוביל לבעיות משפטיות עבור הצד המדווח והצד המפיק את החשבונית הפיקטיבית כאחד. אולם במקרים הללו לרוב מתברר גם שהצד שהפיק את חשבונית המס האמורה אינו מדווח עליה בתור הכנסה ולעיתים אף אינו רשום כלל במערכת רשויות המס. מנגד, הצד מקבל החשבונית, מדווח עליה כהוצאה מוכרת לצרכי מע"מ ומס הכנסה, ופועל יוצא – מקטין את חבותו במיסים אלו אף על פי שהצד מפיק החשבונית, לא משלם את מיסיו כחוק. מדובר כאמור, בעבירה אזרחית ופלילית כאחד.

יתרה מהשפעות אלו, שימוש נרחב של עסק בחשבוניות פיקטיביות כטקטיקה להקטנת חבות המס, עלול להוביל גם לפסילת ספרי החשבונות בעסק ולעצירת הפעילות העסקית בכללותה.

 

כיצד חשבוניות פיקטיביות עלולות להשפיע על הדיווח הכספי לרשויות המס?

חשבוניות פיקטיביות יכולות להשפיע על דיווח כספי לרשות המסים במספר דרכים.
ראשית, חשבוניות אלו יכולות להוביל להקטנת שורת הרווח בעסק למראית עין. לדוגמה, ספק יכול להנפיק חשבונית פיקטיבית לחברה על שירותים או מוצרים שלא רכשה בפועל או בסכום גבוה משווי השירותים שנרכשו הלכה למעשה. פיברוק או ניפוח ההוצאות באופן זה, תורמים הלכה למעשה להקטנת חבות המס של החברה וכתוצאה מכך – להגדיל את רווחיותה.

השפעתן של חשבוניות פיקטיביות על דיווח כספי וחובות מס
השפעתן של חשבוניות פיקטיביות על דיווח כספי וחובות מס

 

מהי השפעתן של חשבוניות פיקטיביות על חבות המס של העסק?

אמנם בטווח המיידי דיווח על הוצאה מוכרת לצרכי מס ומע"מ בעזרת חשבונית מנופחת או פיקטיבית, מסייעת להקטין את גביית המע"מ והמס בעסק. אולם חשבוניות פיקטיביות יכולות להוביל בסופו של דבר לחיובי מס גבוהים יותר עבור העסק שמדווח עליהן. זאת משום שכאשר רשויות המס מגלות חשבוניות פיקטיביות, הן עשויות לדרוש מהעסק או החברה לשלם את המסים שקוזזו בגין העסקאות הפיקטיביות בתוספת קנסות וריביות.

הקנסות וחיובי המס הגבוהים יכולים להוביל לבעיות פיננסיות עבור החברה. החברה עלולה להיכנס לחובות, לספוג פגיעה במוניטין שלה, להיכנס לחדלות פירעון ואף להיסגר.

יתר על כן, שימוש בחשבוניות פיקטיביות יכול להוביל לפתיחת הליכים פליליים כנגד האנשים האחראים על השימוש בהן או הנפקתן.

 

מהם הסיכונים העיקריים הגלומים בהנפקת חשבוניות פיקטיביות?

הגדלת ההוצאות העסקיות למראית עין באמצעות חשבוניות פיקטיביות, יכולה להיראות כמו דרך קלה להפחית את שומת המס ולהגדיל את הרווח החשבונאי של החברה. עם זאת, חשוב לזכור שהנפקת חשבוניות פיקטיביות והדיווח עליהן מצד המקבל, הן עבירות פליליות ואזרחיות שסנקציות חמורות בצידן.

כיום, רשויות המס בישראל פועלות במספר דרכים כדי לאתר חשבוניות פיקטיביות. בין היתר, רשויות המס מבצעות בדיקות שוטפות של חברות, מצליבות מידע עם רשויות מס זרות ומשתמשות בטכנולוגיות מתקדמות לזיהוי חשדות להונאה.

למותר לציין כי העונשים על שימוש בחשבוניות פיקטיביות יכולים להיות חמורים, כולל מאסר בפועל, קנסות גבוהים ואף פסילת ספרים. לכן חשוב לזכור שחשבוניות פיקטיביות אינן פתרון לבעיות פיננסיות, והן עלולות להוביל לבעיות רבות יותר בטווח הארוך.

 

הדרכים למניעת שימוש בחשבוניות פיקטיביות וההשלכות הנלוות אליהן

ישנן מספר דרכים למנוע שימוש בחשבוניות פיקטיביות:

  1. ביקורת פנימית: החברה צריכה להקים מערכת בקרה פנימית יעילה, שתפקידה לבדוק את תקינות הדיווח הכספי של החברה.
  2. הדרכה לעובדים: החברה צריכה להדריך את עובדיה לגבי החשיבות של דיווח כספי אמין, והשלכות השימוש בחשבוניות פיקטיביות.
  3. שיתוף פעולה עם רשויות המס: החברה צריכה לשתף פעולה עם רשויות המס, ולעזור להן בחקירות של דיווח כספי לא אמין.

 

מה חשיבות הבקרה השוטפת על דיווח כספי ותשלומי מס נאותים בעסק?

הבקרה על הפעילות החשבונאית ודיווחי המס של בית העסק השוטף, חיונית כדי להבטיח שהדיווח הכספי ותשלומי המס של החברה עומדים בהוראות החוק. סיוע מטעם עו"ד מיסים ורו"ח בנושא זה, חשוב משום שהוא תורם להבטחת אמינות הדיווחים והתשלומים לרשות המיסים בתרחישים עסקיים שונים כמו גם בשגרה. ביקורת זו יכולה לעזור לחברות להימנע מהשלכות שליליות של דיווח כספי לא אמין, אשר יכול להוביל לבעיות מול רשויות המס, סנקציות משפטיות, נזקי מוניטין ובעיות פיננסיות.

 

כיצד עורך דין מיסים יכול לסייע בהימנעות מהשלכות השימוש בחשבוניות פיקטיביות?

עורך דין מיסים יכול לסייע בהימנעות מהשלכות השימוש בחשבוניות פיקטיביות במספר דרכים:

 

ייעוץ משפטי

עורך דין מיסים יכול לספק ייעוץ משפטי לחברות לגבי החוק בישראל בנושא ניהול ספרים, הפקת חשבוניות כחוק ודיווח הוצאות נאות. ייעוץ זה יכול לעזור לעסקים וחברות להבין את השלכות השימוש בחשבוניות פיקטיביות, ולנקוט בצעדים כדי למנוע את השימוש בהן או הפקתן בידי גורמים פנים ארגוניים.

 

הדרכה לעובדים בעסק

עורך דין מיסים יכול להדריך את עובדי החברה לגבי החשיבות של דיווח כספי אמין, והשלכות השימוש בחשבוניות פיקטיביות. הדרכה זו יכולה לעזור לעובדים להבין את חשיבות הדיווח הכספי האמין, ולהימנע משימוש בחשבוניות פיקטיביות.

 

סיוע בחקירות מס

אם החברה נמצאת תחת חקירה של רשויות המס, עורך דין מיסים יכול לסייע לחברה בביצוע בקרת נזקים נאותה במסגרת ההליכים. עורך הדין יכול לייצג את החברה בפני רשויות המס, ולהבטיח שהחברה תקבל טיפול הוגן. בנוסף, עורך דין מיסים יכול לסייע לחברות להתמודד עם השלכות השימוש בחשבוניות פיקטיביות אם הן כבר נחשפו. עורך הדין יכול לסייע לחברה לנסות להפחית את העונש הצפוי לה, ולסייע לה לשוב לתפקוד תקין.

חשוב לציין כי עורך דין חשבוניות פיקטיביות ומיסים לא יכול להבטיח לחברות שלא יידרשו לשאת בהשלכות השימוש בחשבוניות פיקטיביות, ככל שהדבר נעשה זה מכבר. יחד עם זאת, עורך דין מיסים יכול לספק לחברות ייעוץ משפטי והדרכה שיכולים לסייע להן להפחית את הסיכונים הכרוכים בשימוש בחשבוניות פיקטיביות.

 

לסיכום

חשבוניות פיקטיביות הן תופעה חמורה שיש לה השפעה משמעותית על דיווח כספי וחובות מס בישראל. שימוש בחשבוניות פיקטיביות יכול להוביל לבעיות רבות, כולל חיוב בקנסות, העלאת שומת המס של העסק, פסילת ספרים, עונשי מאסר ובעיות משפטיות וחשבונאיות נוספות.

חברות ועסקים יכולים להפיק תועלת רבה מייעוץ משפטי של עורך דין מיסים מנוסה אשר יכול לספק להם ייעוץ משפטי ומיסויי לגבי דרכים חוקיות לתכנון מס וצמצום חבות המס בבית העסק.

אם אתם זקוקים לשירותי ייעוץ, ליווי ו/או ייצוג משפטי בהתמודדות עם חקירת מס הכנסה או מע"מ המתנהלת מול העסק שלכם בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות, משרד עו"ד משה קריסי הוא הכתובת עבורכם. לעו"ד משה קריסי למעלה משני עשורים של ניסיון בדיני מס בישראל ואינספור הצלחות בייצוג יחידים וחברות מול רשות המיסים.

לייעוץ דיסקרטי – השאירו פרטים באתר או התקשרו למשרדנו ונשמח לעזור לכם.