Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

הליכי השגה וערעור במיסים

הליכי השגה וערעור במיסים ומדוע כדאי לערב עו"ד מיסים כבר בשלבים הראשונים

בעלי עסקים, יחידים וחברות אשר מנהלים תיקים ברשויות במס לעיתים מתבקשים על ידי רשויות המס לעבור הליך של ביקורת על ספריהם.הביקורת במקרים מסוימים חלק מנוהל ותכנית העבודה הנוגעת לתחום ולענף בהם עוסקים אותם עסקים ולעיתים ביקורת יזומה שמתקיימת בצל חשד של אי תקינות הספרים, או בעקבות רכשית נכסי נדלן וכיוצ'.

ביקורת נוספת שנערכת היא בנוגע לטיב ואיכות ניהולם של הספרים ברמה השוטפת בהתאם להוראות ניהול ספרים, בדרך כלל סוג זה של ביקורת נערך כביקורת פתע על ידי צוותי חוץ של אנשי הרשות, השלכות ותוצאות של ביקורת זו יכולה להיות חמורה במידה ומתגלים כשלים חמורים כאי רישום תקבול העשוים  אף להגיע לפסילת הספרים.

במסגרת ההליך, לאחר משלוח ההזמנה לדיון ביקורת הספרים נדרש בעל העסק להמציא לידי המפקח/מבקר המס את הספרים לבדיקה, לעיתים  לבקשת הספרים מתלווה רשימת שאלות בקשות ספציפיות אותם מבקש מבקר/מפקח המס לבדוק.

ההשלכות של ביקורת הספרים יכולה להיות הן בפן האזרחי, בדיון על נקודות שעולות במחלוקת בין רשות המיסים לבעל העסק/חברה והן לעיתים עולה חשש כתוצאה מביצוע ביקורת ובדיקת הספרים החשש לעבירות שבוצעו על ידי בעל העסק/בחברה בפן הפלילי.

ככלל מי שמייצג נאמנה את בעל עסק/חברה הוא רו"ח אשר ערך וביקר את הספרים ויש בידו את הכלים בדרך כלל לנהל את הדיון בשיתוף הלקוח בצורה המיטבית עבור הלקוח.

הליכי הביקורת הם: בשלב הראשוני נערכת ביקורת ספרים ובהם עולות על ידי מפקח/נבקר המס סוגיות בהם ישנם מחלוקות הנוגעות לאופן ביצוע הרישום ולגבי גובה ההכנסות וההוצאות המדווחות. בשלב זה רו"ח באמצעות בעל העסק/בחברה משיב לטענות ולסוגיות השונות המועלות על ידי מבקר/מפקח המס וככל שישנן הסכמות מסתיים ההליך הדיוני או בקבלת הדוחות (התוצאה הרצויה והטובה ביותר) כפי שאלה הוגשו או במסגרת הסכם בין רשות המיסים לבין בעל העסק/החברה.

הליכי השגה וערעור במיסים
הליכי השגה וערעור במיסים

כאשר נוצרה מחלוקת שלא ניתנת לגישור בין הצדדים התוצאה היא כי  בשלב זה פקיד השומה/ מנהל מע"מ מוציא שומה על פי מיטב השפיטה והתיק עובר לדיון בשלב הבא, שהוא השלב הקריטי, הנקרא גם שלב ב', שמהווה אםשרות נוספת בטרם פניה לערכאות משפטיות לדון בסוגיות שבמחלוקת.

בשלב זה רשאי הרישום / העוסק להשיג על החלטות פקיד השומה/מנהל המע"מ באמצעות הגשת ערעור במיסים / השגה בה מועלות על ידו הטענות הנוגעות למחלוקת שהתגלעה בין הצדדים.

השגה זו יש בה חשיבות ייחודית היות שלהשלכות לנטען בה יש משקל כבד והן עשויות לתחום את מסגרת הטיעון המשפטי לטענות שיועלו בפני בית המשפט על ידי בעל העסק/החברה במידה וגם בשלב זה הצדדים יישארו איתנים בעמדתם.

שלב ההשגה המתקיים בפני רשויות המס הוא בעל מאפיינים משפטיים כאמור ועל כן חשיבות מעורבותו של עו"ד הבקיא בתחום המיסים בשלב זה לעיתים לצדו של רו"ח היא רבה וחשובה להצלחתו של ההליך (כבר במסגרת כתיבת ההשגה ובניהול ההליך בשלב זה) מוערבות זו עשויה להכריע בדבר סיכויי ההליך שעתיד להתקיים בבית המשפט במידה והצדדים ימשיכו לברר את המחלוקות בבית המשפט.

ערעור במיסים – דחייה: יש לומר ככלל שרבים מהערעורים שנדחים בפני בית המשפט בסוגיות מס, נדחים בשל אי מוערבתו של עו"ד הבקיא בדיני המס בשלב ההשגה.

אין באמור לעיל כדי להוות מתן ייעוץ משפטי או מתן חוות דעת משפטי, לגבי ייעוץ משפטי פרטני ניתן לפנות למשרדנו באמצעות פרטי  הקשר שבאתר.