Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 20 ביקורות
js_loader

האם הפסד עובר בירושה?

האם הפסד עובר בירושה?

על שאלה זו נתבקש בית  המשפט העליון לענות בפס״ד ע״א 1579/20פביו יחזקאל מלכסון ואח׳ נגד פקיד שןמה תל אביב 1:

 

השאלות שעלו על הדוכן היו כדלקמן

הראשונה שבהם האם ישנו הבדל בין קיזוז הפסד מס פירותי להפסד הוני וזאת בשל השוני הלשוני בניסוח הסעיפים השונים בפקודה?

והשניה, האם הפסד הוא בהגדרת נכס שניתן להעבירו מהמוריש ליורשים?

על שתי שאלות אלו ענה בית המשפט המחוזי בשלילה ועל כן בא ערעור המס בסוגיות אלה לפתחו של בית המשפט העליון.

בסקירה רחבה בין השאר של פסיקה משווה סקר ובחן בית המשפט האם יש בכדי עילה מספקת כדי לקבל את טענות המערערים ובמיוחד תוך לימוד וניתנת פרשנות תכלתית ללשון הפקודה.

הענין שבית המשפט התעכב עליו הוא השוני בניסוח בין סעיף 28 לפקודה שבסעיף זה הזכות המוקנית לאדם לקזז הפסדים היא רק כאשר מדובר באותו אדם.

לאור עובדה  זו ניסוח הסעיף אינו מאפשר ליורשים להשתמש בהפסדי המוריש היות שלא מדובר באותו אדם.

השוני העיקרי עליו התעכב כאמור בית המשפט בשאלה לגבי הפסד הוני היות שסעיף 92 לפקודה המטפל באפשרות של קיזוז הפסדי הון אינו נוקט בדווקנות בזהות של המקזז ועל כך נסמכו המערערים כי ישנו שוני מהותי בין הסעיפים.

האם הפסד עובר בירושה
האם הפסד עובר בירושה

התוצאה

בסיכומו של דבר לאחר בחינה מדוקדקת וסקירה של ההליך שעל בית המשפט לערוך בניסיון לברר ולפרש פרשנות תכליתית של החוק, תוך קביעה שכבר נפסקה בבית המשפט כי לחוקי המס אין מעמד מיוחד למול כל חוק אחר וכי מלאכת הפרשן תהיה זהה בבואו לפרש חוק מס ועל כן מלאכת הבירור תרד לעומקם של דברים ורק אם לאחר שיגיע הפרשן לכלל מסקנה כי לשון החוק אינה ברורה דיה וניתן לפרשה באופן שונה רק אז תינתן לפרש את החוק על הפרשנות המקלה והמיטיבה עם הנישום. כאמור בית המשפט בסופו של דבר לא ראה מקום לקבל את פרשנות המערערים ודחה את ערעורם תוך שהוא קובע כי הפסד מכל סוג שהוא פירותי או הוני לא ניתן להעברה ליורשים.

 

הערת המחבר

לדידו של המחבר קביעת בית המשפט על אף מלאכת הפרשנות הרחבה אותה ביצע למעשה מבדילה באופן לא שיוויוני בין חובות המורשים לבין זכויותיהם, שעה שהחבות במס והכניסה לרגלי המוריש באופן מלא למרות כביכול ההטבה של שיעור מס מוגבל של 40 אחוז, הרי עצם העובדה כי היורשים אינם יכולים למשוך ידם מחבות המס החלה על רווחים שהיו למוריש כך היה לקבוע כי גם לגבי הפסדים תהיה הזכות ליורשים לקזזם.

האופן שבו נעשתה ההבחנה לגבי זכות הקיזוז וצימצומה רק לאותו אדם הרי שהיה אפשר וראוי על פי קביעה זו לקבוע כי חבות המס אף היא חלה רק על אותו אדם ובמותו למעשה ״מתה״ אותה חבות כפי ש״מתה״ עימו הזכות לקיזוז הפסדים שהרי מדובר באותו עסק.

הערת המחבר